Władze

Dziekan

dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

tel.: (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: M.Mrugalskiissi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 12 A-​2
dyżur: Czwartek 12.0013.00 (wcześniej należy się umówić na spotkanie)


dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (ur. 1975 w Poz­na­niu) ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w roku 1999, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie elek­trotech­niki (z wyróżnie­niem) uzyskał w roku 2004 na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Stopień dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki otrzy­mał na Wydziale Inżynierii Mechan­icznej i Infor­matyki Politech­niki Częs­to­chowskiej w roku 2014.

W pracy naukowej zaj­muje się: mod­e­lowaniem neu­ronowym, w szczegól­ności sieci­ami GMDH, odpornymi meto­dami esty­macji para­metrów, fil­trami o niez­nanym wejś­ciu oraz diag­nos­tyką pro­cesów prze­mysłowych. Jest autorem lub współau­torem prawie 60 prac naukowych, w tym 1 mono­grafii, 9 artykułów w cza­sopis­mach (7 na liś­cie filadelfi­jskiej) oraz 10 rozdzi­ałów w mono­grafi­ach. Był członkiem zespołów badaw­czych w ramach 6 grantów finan­sowanych przez Unię Europe­jską, KBN i NCN. Od 2015r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Infor­matyki PAN odd­ział w Poznaniu.

Dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 1999. W lat­ach 20142016 pełnił funkcję prodziekana ds. Roz­woju Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. W kadencji 20162020 pełni funkcję dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ.

Prodziekan ds. Roz­woju

dr inż. Tomasz Gratkowski

tel.: (68) 328 2513, (68) 328 2304
fax: (68) 325 4615
e-​mail: T.Gratkowskiimei​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13b A-​2, 208 A-​2
dyżur (sala 208 A-​2): poniedzi­ałek 12:0013:00


dr inż. Tomasz Grakowski (ur. 1975 w Leg­nicy) ukończył kierunek elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej w roku 2000, stopień dok­tora nauk tech­nicznych w zakre­sie infor­matyki uzyskał w roku 2008 na Wydziale Infor­matyki i Zarządza­nia Politech­niki Wrocławskiej.

W pracy naukowej zaj­muje się: pro­jek­towaniem sys­temów infor­maty­cznych, metodykami pro­jek­towa­nia uży­wanymi w inżynierii opro­gramowa­nia, sys­temami wielowarst­wowymi i rozpros­zonymi, usługami sieciowymi oraz sys­temami infor­maty­cznymi wspo­ma­ga­ją­cymi życie miast. Jest autorem lub współau­torem 30 prac naukowych, w tym 3 pub­likacji kon­fer­en­cyjnych w wydawnictwach książkowych, 10 artykułów w cza­sopis­mach oraz 17 artykułów kon­fer­en­cyjnych. Od roku 2002 współpracuje z fir­mami z kraju i zagranicy jako pro­jek­tant, twórca oraz kon­sul­tant wielowarst­wowych sys­temów infor­maty­cznych. Jest również ekspertem recen­zu­ją­cym wnioski naukowe dla Nar­o­dowego Cen­trum Badań i Roz­woju od 2012 roku.

Dr inż. Tomasz Gratkowski jest zatrud­niony na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politech­niki Zielonogórskiej) od roku 2000. W lat­ach 20122015 pias­tował funkcję zastępcy dyrek­tora w Insty­tu­cie Infor­matyki i Elek­tron­iki na Wydziale Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W lat­ach 20152016 pełnił funkcję kierown­ika zakładu Inżynierii Kom­put­erowej w Insty­tu­cie Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Prodziekan ds. Jakości Ksz­tałce­nia

dr inż. Anna Pławiak-​Mowna

Stu­dia stacjonarne
W celu umówienia się na dyżur w okre­sie lipiec-​wrzesień 2017 należy skon­tak­tować się z Dziekanatem.
Stu­dia nies­tacjonarne
W celu umówienia się na dyżur w okre­sie lipiec-​wrzesień 2017 należy skon­tak­tować się z Dziekanatem.

tel.: (68) 328 2217, (68) 328 2513
fax: (68) 325 4615
e-​mail: A.Mownaissi​.uz​.zgora​.pl
pokój: 13c A-​2
Stu­dia stacjonarne
6 czer­wca 2017, godz. 9:0010:00
27 czer­wca 2017, godz. 9:0011:00
Stu­dia nies­tacjonarne
24 czer­wca 2017, godz. 10:0012:00

Dr inż. Anna Pławiak-​Mowna ukończyła kierunek Elek­trotech­nika na Wydziale Elek­trycznym Politech­niki Zielonogórskiej. Stopień dok­tora nauk tech­nicznych w dyscy­plinie Elek­trotech­nika uzyskała w Insty­tu­cie Elek­trotech­niki w Warszawie.

Zain­tere­sowa­nia naukowe obe­j­mują bezpośred­nie i pośred­nie odd­zi­ały­wanie pola elek­tro­mag­ne­ty­cznego na orga­nizmy żywe, pro­fi­lak­tykę zagrożeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych dla użytkown­ików implan­tów medy­cznych oraz przetwarzanie obrazów bio­m­e­dy­cznych. Jest autorką lub współau­torką ponad 100 prac naukowych, w tym: jed­nej mono­grafii, ponad 20 artykułów w cza­sopis­mach, ponad 20 rozdzi­ałów w wydawnictwach zwartych. Członek komitetów naukowych i pro­gramowych kon­fer­encji między­nar­o­dowych i krajowych.

W lat­ach 20082012 była prodziekanem ds. jakości ksz­tałce­nia Wydzi­ału Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Wiceprezes Pol­skiego Towarzystwa Zas­tosowań Elek­trotech­niki (od 2007 r.), członek Pol­skiego Towarzystwa Informatycznego.