Aktu­al­ności

Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa)

Dnia 11 maja 2017 r. pod­czas uroczys­tości z okazji 20.lecia Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (ZSZ UZ-​THM) swój pod­wójny dyplom ode­brał Robert Čechovič. Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa). Dyplomy wręczyli dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorek­tor d/​s roz­woju i prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU).

Jest z pochodzenia Polakiem. Stu­dia na UZ były dla niego wyzwaniem. Od domu dzieliło go 1 000 km. Przy­jazd do Zielonej Góry potrak­tował jako wspani­ałą okazję do poz­na­nia świata i ludzi, a przede wszys­tkim posz­erzenia swo­jej wiedzy i poz­na­nia nowych metod naukowych. Na swoim macierzystym Uni­w­er­syte­cie uczył się przez 6 semes­trów, a u nas przez kole­jne 2. W Wilnie stu­diował automatykę, a w Zielonej Górze automatykę i robo­t­ykę na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Temat jego pracy inżynier­skiej brzmiał: „Układ sterowa­nia mikrosatelitą”.

W Polsce ujęli go przy­jaźnie nastaw­ieni ludzie. Cieszył się, że pod­czas zajęć mógł pra­cować w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach i salach ćwiczeniowych, na bardzo nowoczes­nych urządzeni­ach. U nas jeszcze takich nie ma – stwierdził.

W Wilnie pracuje w spółce zaj­mu­jącej się budową urządzeń chłod­niczych. Jest pro­gramistą sterown­ików do tych urządzeń. Na dzisiejszą uroczys­tość przy­jechał więc specjalnie.

Kiedy odbierał dyplom, podz­iękował wszys­tkim za wspar­cie, jakie otrzymy­wał pod­czas pobytu w Zielonej Górze. Mimo, że od domu dzieliła mnie odległość tysiąca kilo­metrów, to dzięki życ­zli­wości wszys­t­kich, czułem się tutaj jak w domu. To dla mnie wielki zaszczyt, że jestem pier­wszym absol­wen­tem Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie — mówił wyraźnie wzrus­zony. Pani prof. Romie Rinke­vičiene podz­iękował w języku litewskim.

Robert na razie chce popra­cować, ale marzą mu się stu­dia II stopnia.

Kon­fer­encja Google I/​O Extended po raz trzeci w Zielonej Górze

Google I/​O, najwięk­sza i najważniejsza kon­fer­encja Google, co roku sku­pia setki tysięcy widzów na całym świecie. To inter­ak­ty­wne doświad­cze­nie będzie można przeżyć także w Zielonej Górze. Na trans­misję zapraszają m.in. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz firma Cink​ciarz​.pl.

Kon­fer­encja Google w tym roku odbędzie się 1719 maja w Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w Kali­fornii. Aby dostać się na spotkanie na żywo, trzeba mieć dużo szczęś­cia i spory budżet. Co ciekawe, biletu nie można tak po prostu kupić. Najpierw należy wziąć udział w losowa­niu. Przy odrobinie szczęś­cia można wygrać przy­wilej zakupu wejś­ciówki, której cena sięga 900 dol.

Ist­nieje jed­nak prost­szy i tańszy sposób, by zapewnić sobie udział w wydarze­niu oraz możli­wość dzie­le­nia się wraże­ni­ami z osobami, z którymi łączą nas wspólne pasje. Setki tysięcy osób bierze udział w orga­ni­zowanych na całym świecie trans­mis­jach. Już po raz trzeci na wspólne oglą­danie bezpośred­niej relacji z kon­fer­encji można wybrać się także do Zielonej Góry, jed­nego z sied­miu miast w Polsce udostęp­ni­a­jącego taką możli­wość. Przekaz orga­nizują: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, firma Cink​ciarz​.pl, GDG (Google Devel­oper Groups) Zielona Góra oraz Geek Club Zielona Góra.

Dlaczego warto wziąć udział w I/​O Extended 2017? — Wszyscy zain­tere­sowani będą mieli szansę wspól­nie obe­jrzeć naj­ciekawsze prezen­tacje, wymienić się doświad­czeni­ami i zin­te­grować ze społecznoś­cią sku­pi­oną wokół najnowszych tech­nologii. Chcemy scalać kreaty­wnych pasjonatów rozwiązań IT oraz wspól­nie poz­nawać najnowsze tech­nolo­gie z dziedziny Web, Mobile, VR, AI czy IoT — mówi Kamil Sahaj, dyrek­tor mar­ketingu Cink​ciarz​.pl. Spółka także w ub. r. była współor­ga­ni­za­torem wydarzenia. Wtedy udział w nim wzięło ok. 200 osób.

Pod­czas trans­misji w sali Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dla widzów nie zabraknie napo­jów, przekąsek, konkursów z nagro­dami. Udział w wydarze­niu należy zgłosić na stronie https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​239435676​/

Szczegóły wydarzenia:

Gdzie: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, sala H044, budynek A-​10, ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra

Kiedy: środa, 17 maja 2017, godz. 1823.

V edy­cja pro­gramu Inku­ba­tor Inżyniera Cisco

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w pro­gramie Inku­ba­tor Inżyniera Cisco.

Doty­chczas wzięło w nim udział około 300 stu­den­tów i prawie połowa rozpoczęła pracę w zespołach tech­nicznych w krakowskim odd­ziale Cisco. Pro­gram ma na celu przy­go­towanie stu­den­tów do rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w glob­al­nej fir­mie IT. W ciągu 6 miesięcy stu­denci uczest­niczą w sem­i­nar­i­ach i webi­na­rach prowad­zonych przez naszych inżynierów, przy­go­towują się do egza­m­inów cer­ty­fika­cyjnych CCNA/​CCNP i otrzy­mują vouch­ery na egza­miny, uczest­niczą w pro­jek­tach IOT, pracują z men­torami, szli­fują ang­iel­ski w kon­wer­sac­jach z native speak­erami oraz rozwi­jają umiejęt­ności miękkie i poz­nają kul­turę pracy w Cisco. Bezpośred­nio po kwal­i­fikacji do pro­gramu otrzy­mują infor­ma­cję zwrotną, jakie obszary wyma­gają poprawy, aby jak najlepiej wyko­rzys­tać udział w pro­gramie. Na zakończe­nie wszyscy uczest­nicy są zaproszeni do kwal­i­fikacji na dostępne stanowiska dla absol­wen­tów w zespołach tech­nicznych w Cisco Kraków. Do tegorocznej edy­cji zapraszamy stu­den­tów ostat­nich lat studiów infor­maty­cznych ( inżynier­s­kich, licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich) z całej Polski.

Już w maju w wybranych mias­tach odbędą się spotka­nia ze studentami.

Miejsca, ter­miny i rejes­tracja: http://​www​.cisco​.com/​c​/​m​/​p​l​_​p​l​/​t​r​a​i​n​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​2017​/​i​n​c​u​b​a​t​o​r​-​r​o​a​d​-​s​h​o​w​.​h​t​m​l​#​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n

Finał III edy­cji Gali Laur Naukowca

Sukces Stu­denck­iego Koła Naukowego UZ​.NET dzi­ała­jącego na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki! Dzi­ałal­ność koła została dostrzeżona i nagrod­zona stat­uetką „INNOWA­CYJNY PRO­JEKT ROKU” w konkur­sie LAUR NAUKOWCA 2017.
Opieku­nami naukowymi koła są dr inż. Anna Pławiak-​Mowna oraz dr inż. Kamil Miel­carek
Więcej infor­ma­cji o wydarze­niu można znaleźć na stronie https://​www​.face​book​.com/​p​a​r​l​a​m​e​n​t​s​t​u​d​e​n​c​k​i​u​z​/
Serdecznie grat­u­lu­jemy i życzymy dal­szych sukcesów!

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Ataki targe­towane na Pol­skę i nie tylko…

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach II edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w środę 26 kwiet­nia o godzinie 17 w sali 115 (budynek Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, A-​2).

W trak­cie wykładu zostaną omówione kwestie szyfrowa­nia danych w IT oraz przeanal­i­zowane wybrane ataki, w tym m.in spek­taku­larny atak na ambasadę na Białorusi.

Przy­pom­i­namy, że wykład jest dostępny dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych tem­atyką IT Secu­rity. Szczegóły na temat Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy zna­j­dują się na stronie WWW.

Zapraszamy!

Koło Naukowe fan­tA­SIC & Akademia ADB — Przegląd postępow w pra­cach

Serdecznie zapraszamy 25 kwiet­nia 2017 o godzinie 17:00 w A2 sala 502 na spotkanie poświę­cone przeglą­dowi postępów prac w pro­jek­tach real­i­zowanych w ramach Koła Naukowego fan­tA­SIC oraz Akademii ADB.

Przy­pom­i­namy, że firma ADB dla najlep­szych i najak­ty­wniejszych stu­den­tów przy­go­towała ofertę płat­nych prak­tyk waka­cyjnych, oraz stażu. Pamię­ta­j­cie też, że dla najlep­szego stu­denta akademii zostanie też ufun­dowane roczne stypendium.

Jeśli macie jakieś pyta­nia, przy­pom­i­namy, że może­cie się kon­tak­tować bezpośred­nio z opieku­nami grup albo przez Jirę.

Strona www Akademii ADB.

Powodzenia i do zobaczenia.

Stype­n­dia fun­dowane Droga do elek­tron­iki

Firmy z Zielonej Góry i z regionu wojew­ództwa lubuskiego ufun­dowały stype­n­dia Droga do elek­tron­iki dla stu­den­tów kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja.

Wysokość stype­ndiów: 3000, 4000 i 5000 zł!

Stype­n­dia zostały ufun­dowane przez firmy:

ADB Pol­ska Sp. z o.o., GaMP Sp. z o.o., LUG Light Fac­tory SP. z o.o.,
LUMEL S.A., MAZEL S.A., RELPOL S.A.

logo adb gamp logo lug logo

lumel logo mazel logo

Relpol logo

Więcej infor­ma­cji na stronach kierunku Elek­tron­ika i Teleko­mu­nikacja.

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr letni roku aka­demick­iego 2017/​2018


Rusza akcja rekru­tacji na semestr zimowy i cały rok aka­demick­i 2017/​18 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa od 15 kwiet­nia do 15 maja br.

Szczegółowe infor­ma­cje na plaka­cie oraz na stronie http://​most​.amu​.edu​.pl


Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Rekru­tacja Uczest­ników do pro­jektu pod­noszącego kom­pe­tencje stu­den­tów kierunku Infor­matyka

Zapraszamy stu­den­tów (stacjonarnych i nies­tacjonarnych) na kierunku Infor­matyka (4 ostat­nie semes­try) do uczest­nictwa w projekcie.

Wydłużony ter­min składa­nia doku­men­tów: 22.04.2017.

Szczegóły rekru­tacji w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie kom­pe­tencji → Rekrutacja

Szczegóły pro­jektu i reg­u­lamin dostępne są w zakładce Edukacja → Pod­nosze­nie Kompetencji

Z dniem 1.03.2017r. na Wydziale Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego rozpoczęto real­iza­cję trzylet­niego pro­jektu „Pro­gram pod­noszenia kom­pe­tencji stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego”. Pro­jekt ten jest finan­sowany przez Nar­o­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju w ramach Pro­gramu Oper­a­cyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój (Os pri­o­ry­te­towa: III. Szkol­nictwo wyższe dla gospo­darki i roz­woju, Dzi­ałanie: 3.1 Kom­pe­tencje w szkol­nictwie wyższym). Celem pro­jektu jest pod­niesie­nie kom­pe­tencji osób uczest­niczą­cych w edukacji na poziomie wyższym, odpowiada­ją­cych potrze­bom gospo­darki, rynku pracy i społeczeństwa. W ramach pro­gramu 140 stu­den­tów studiów stacjonarnych i nies­tacjonarnych kierunku Infor­matyka na WIEA UZ będzie miało możli­wość uczest­niczenia w:
• Cer­ty­fikowanych szkole­ni­ach: CISCO CCNA Rout­ing & Switch­ing, Microsoft Win­dows Server, Microsoft Web Appli­ca­tions — Solu­tions Devel­oper, Microsoft SQL Server, NDG Linux Essen­tials;
• Warsz­tat­ach pro­gramowa­nia sterown­ików Siemens;
• Warsz­tat­ach druku 3D;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych kom­pe­tencje w zakre­sie: orga­ni­zowa­nia, ksz­tał­towa­nia i mod­e­lowa­nia biz­nesu; umiejęt­ności zarządza­nia i anal­izy pro­cesów biz­ne­sowych oraz wspar­cia biz­nesu przez narzędzia infor­maty­czne;
• Warsz­tat­ach pod­noszą­cych umiejęt­ności komu­nika­cyjne w tym językowe z ang­iel­skiego ESP na poziomie B2+;
• Warsz­tat­ach pozwala­ją­cych uzyskać stu­den­tom kom­pe­tencje w zakre­sie przed­siębior­c­zości;
• Warsz­tat­ach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wykładach prowad­zonych przez praktyków/​specjalistów z firm;
• Wiz­y­tach studyjnych u pracodawców.