Aktu­al­ności

50 lat Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ

W piątek, 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyły się główne uroczys­tości związane z 50.leciem Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Uczest­niczyli w nich – Jego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prof. Ste­fan Domek, prorek­tor d/​s orga­ni­za­cji i roz­woju, Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, dziekan WIEAdr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ, prodziekan d/​s roz­woju – dr inż. Tomasz Gratkowski, prodziekan d/​s jakości ksz­tałce­nia – dr inż. Anna Pławiak-​Mowna, marsza­łek wojew­ództwa lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak, prezy­dent miasta Zielona Góra Janusz Kubicki.

Licznie staw­ili się dziekani zaprzy­jaźnionych z WIEA Wydzi­ałów, reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. Lech Grze­siak, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Politech­niki Warsza­wskiej, prof. Czesław Smut­nicki, dziekan Wydzi­ału Elek­tron­iki Politech­niki Wrocławskiej, dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadz. ZUT, dziekan Wydzi­ału Elek­trycznego Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie, doc. dr inż. Janusz Staszewski, prodziekan d/​s studiów stacjonarnych Wydział Elek­tryczny Politech­niki Wrocławskiej, dr Tomasz Bil­ski, prodziekan d/​s ksz­tałce­nia, Wydział Elek­tryczny Politech­niki Poz­nańskiej, dr Robert Bere­zowski, prodziekan d/​s stu­denc­kich Wydział Elek­tron­iki i Infor­matyki Politech­niki Koszalińskiej.

Nie zabrakło również reprezen­tan­tów firm z którymi Wydział od dawna współpracuje. Na uroczys­tość 50. lecia WIEA przy­byli: Maria Szperkowska – dyrek­tor odd­zi­ału Relpol S.A. Zakład Polon, Adam Bieniszkiewicz – prezes ADB, Mar­ian Babi­uch – prezes Zarządu Elek­tro­ciepłow­nia „Zielona Góra”, Marcin Wój­ci­cki – prezes Meta­pack Poland, Bar­tosz Kubik – prezes Zarządu EkoEn­er­getyka, Jacek Staroś­cic – prezes Zarządu Per­cep­tus, Agnieszka Węgrzyn – dyrek­tor d/​s roz­woju tech­nologii Hertz Sys­tems, Mirosław Kras­nowski – dyrek­tor Biura Region­al­nego Siemens w Poz­na­niu, Dar­iusz Tront, dyrek­tor dzi­ału R&D Lumel S.A., Tomasz Wartal­ski – przed­staw­iciel firmy Cink­ciarz, Dar­iusz Zimorski – przed­staw­iciel Syg­nity Busi­ness Solu­tions, Piotr Kosy­dor – przed­staw­iciel firmy Tespol sp. z o.o. W uroczys­tości wzięli także udział dyrek­torzy szkół, z którymi na co dzień Wydział współpracuje: Stanisław Rogul­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Elek­tron­icznych i Samo­chodowych w Zielonej Górze, Zbig­niew Stebel­ski – dyrek­tor Zespołu Szkół Tech­nicznych i Liceal­nych w Żaganiu i Artur Duda – kierownik ksz­tałce­nia prak­ty­cznego w Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Międzyrzeczu. Na uroczys­tości staw­ili się również reprezen­tanci zaprzy­jaźnionych orga­ni­za­cji i sto­warzyszeń: Krzysztof Duzinkiewicz – dyrek­tor del­e­gatury Urzędu Komu­nikacji Elek­tron­icznej w Zielonej Górze, Bog­dan Matysik – prezes Sto­warzyszenia Elek­tryków Pol­s­kich, odd­ział Zielona Góra, Łukasz Ruta – kierownik odd­zi­ału Orga­ni­za­cji Pra­co­daw­ców Ziemi Lubuskiej, Stanisław Owczarek – dyrek­tor Zachod­niej Izby Prze­mysłowo – Handlowej.

Marsza­łek Wojew­ództwa Lubuskiego Elż­bi­eta Anna Polak grat­u­lu­jąc dos­to­jnego jubileuszu stwierdz­iła, że „właśnie Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest dla Zarządu Wojew­ództwa najważniejszym wydzi­ałem na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim ponieważ jest on fun­da­mentem real­iza­cji naszej misji — budowy Zielonej krainy nowoczes­nych tech­nologii, gdzie jed­nym z pri­o­ry­tetem jest dostęp­ność tele­in­for­maty­czna Jako pier­wsi w Polsce ukończyliśmy cyfryza­cję wojew­ództwa. Pod­kreśliła, że Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki jest niezwykle ważny dla samorządu wojew­ództwa także dlat­ego, że „absol­wenci tego wydzi­ału są założy­cielami bardzo ważnych dla roz­woju regionu firm, które obec­nie pow­stają i prowadzą swoją dzi­ałal­ność w Parku Naukowo-​Technologicznym UZ, gdzie funkcjonuje także Insty­tut nowoczes­nych tech­nologii infor­maty­cznych. — Dlat­ego inwes­t­u­jemy w młodych ludzi — poprzez pro­gramy roz­wo­jowe szkół, a na uczelni kończąc. Tylko w poprzed­niej per­spek­ty­wie uni­jnej przekaza­l­iśmy uni­w­er­syte­towi ponad 220 mln zł na ważne inwest­y­cje. Stanowicie wielki potenc­jał, który nas wyróż­nia w Polsce. Chcę zapewnić, że skoro wybral­iśmy pośród inteligent­nych spec­jal­iza­cji nowoczesne tech­nolo­gie infor­maty­czne i właśnie taką misję w obszarze nowoczes­nych tech­nologii, to będziemy nadal wspierać rozwój tego wydzi­ału – pod­sumowała marsza­łek E. A. Polak. Po czym przekazała bon o wartości 20 tys. zł przez­nac­zony na stworze­nie lab­o­ra­to­rium wirtu­al­nej rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości dziekanowi Wydzi­ału prof. M. Mru­gal­skiemu, który zre­wanżował się wręcze­niem E. A. Polak okolicznoś­ciowego medalu.

Rek­tor Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusz Kuczyński przy­pom­niał, że od początku swego ist­nienia ten Wydział był miejscem jedynym w swoim rodzaju. Ponieważ … stu­diowanie na tym Wydziale było wyróżnie­niem. Stu­denci pop­u­larnie zwani „elek­trykami” byli elitą. Dowo­dem na to, że ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, było wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011 r. Tym samym ówczesny Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji znalazł się w gronie 7 najlep­szych wydzi­ałów w Polsce na około 130 wów­czas akredytowanych.


Obec­nie Wydział tworzą 3 Insty­tuty: Inżynierii Elek­trycznej, Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Od wielu lat poszczególne Insty­tuty prowadzą współpracę naukową z uczel­ni­ami i insty­tuc­jami naukowymi na całym świecie, od Stanów Zjed­noc­zonych po Chiny, aczkol­wiek najwięcej z nich zna­j­duje się w Europie. Pon­adto Wydział ma pod­pisane umowy o współpracy z wieloma fir­mami, sto­warzyszeni­ami branżowymi w regionie i w całej Polsce.


Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał także, że w 1997 r. została pod­pisana umowa o współpracy w obszarze badań naukowych i ksz­tałce­nia stu­den­tów z Fach­hohschule Giessen-​Friedberg (obec­nie Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen). Cały czas w ramach tej współpracy funkcjonują zin­te­growane stu­dia zagraniczne. Part­nerem po pol­skiej stronie jest właśnie WIEA. Podob­nie od 20 lat trwa inten­sy­wna współpraca pomiędzy zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA, a prof. Erykiem Rogersem, który za chwilę otrzyma tytuł dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. O nadanie aż 6. (z 15.) tytułów dok­tora hon­oris causa UZ wnioskowała Rada tego Wydzi­ału. Otrzy­mali je w kole­jności pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Hen­ryk Tunia, Jan Węglarz, Mar­ian Piotr Kaźmierowski oraz dzisiejszy bohater Eric Rogers.

Prof. M. Mru­gal­ski – zaprezen­tował his­torię Wydzi­ału, przy­pom­niał wszys­t­kich doty­chcza­sowych dziekanów. Warto w tym miejscu dodać, że z okazji 50-​lecia Wydzi­ału został wybity pamiątkowy medal, na którym została uwieczniona podobizna pier­wszego dziekana doc. dr. inż. Antoniego Wysock­iego z pod­pisem założy­ciel Wydziału.

Prof. M. Mru­gal­ski przed­stawił funkcjonu­jące obec­nie 3 Insty­tuty, dorobek naukowy akademików zatrud­nionych na Wydziale w ostat­nich 10. lat­ach. Poin­for­mował także zebranych, że doty­chczas Wydział ukończyło ponad 9 300 osób.

Janusz Kubicki – prezy­dent miasta Zielona Góra stwierdził, że dzięki temu Wydzi­ałowi i jego absol­wen­tom pow­stało w Zielonej Górze kilka naprawdę dużym firm, rozpoz­nawal­nych w Polsce i poza jej grani­cami.
Kole­jnym punk­tem uroczys­tości było wręcze­nie pamiątkowych medali 4. ostat­nim dziekanom Wydzi­ału, a także przed­staw­icielom firm i szkół, z którymi Wydział inten­sy­wnie współpracuje.

Po czym zaproszeni gości składali wład­zom Wydzi­ału gratulacje.

Spory aplauz sali wywołało krótkie wys­tąpi­e­nie absol­wenta Wydzi­ału, który jest posi­adaczem indeksu nr 1 (na WSInż.) – Zyg­munta Jankowskiego. Ponieważ od lat jest związany z Zieloną Górą i był pra­cown­ikiem Lumelu, miał okazję z bliska śledzić rozwój swo­jego Wydzi­ału, z którego jest bardzo dumny.

Warto dodać, że jaz­zową oprawę uroczys­tości przy­go­towali stu­denci Wydzi­ału Artystycznego.


Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Zakończe­nie Akademii ADB 2016/​2017

W czwartek 22 czer­wca 2017 odbyło się uroczyste zakończe­nie kole­jnej już edy­cji Akademii ADB 2016/​2017, której zaję­cia real­i­zowane były na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. W bieżącej edy­cji Akademii ADB stu­denci zbu­dowali i opro­gramowali od pod­staw dwa urządzenia: bezprze­wodową stację pogodową oraz ploter piszący. Akademię ADB ukończyło 28 osób i każdy z uczest­ników otrzy­mał dyplom jej ukończenia. Pon­adto ośmiu stu­den­tów otrzy­mało dyplom z wyróżnie­niem, są to: Karol Czer­nuszka, Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel, Bar­tosz Pacyński, Rafal Starzyn­ski, Mateusz Szarata, Mateusz Włosek, Mateusz Wuj­ciów. Dla dwóch szczegól­nie wyróż­ni­a­ją­cych się uczest­ników (Patryk Kostrzewa, Prze­mysław Kraw­czel) firma ADB ufun­dowała roczne stype­n­dia. Wszys­tkim uczest­nikom dzięku­jemy za akty­wny udział w Akademii ADB. Po wręcze­niu dyplomów uczest­nicy Akademii świę­towali gra­jąc w krę­gle w Bowl­ing Club.
Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, zaś w sposób szczególny do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów o prak­ty­czne infor­ma­cje, przy­datne w pracy zawodowej. Zachę­camy do obser­wowa­nia pro­filu Akademii ADB w medi­ach społecznoś­ciowych oraz strony WWW Akademii.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w kole­jnej edy­cji Akademii ADB.

Do zobaczenia w następ­nym roku aka­demickim.
dr inż. Andrzej Popławski

KOMU­NIKAT

W związku z obchodami Jubileuszu 50-​lecia Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaw­ieszam zaję­cia dydak­ty­czne w dniu 23 czer­wca 2017 roku.

Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy

Właśnie dobiegła końca kole­jna edy­cja akademii orga­ni­zowanej przez zielonogórską firmę Per­cep­tus przy współpracy z naszym Wydzi­ałem.
W dniu 13 czer­wca 2017 r. odbył się ostatni wykład oraz ofic­jalne zakończe­nie II edy­cji akademii. W trak­cie zajęć prak­ty­cznych uczest­nicy warsz­tatów otrzy­mali cer­ty­fikaty potwierdza­jące uczest­nictwo oraz nabytą wiedzę.
Podob­nie jak w zeszłym roku, obecna edy­cja akademii obe­j­mowała cykl 7 rozbu­dowanych zajęć, prowad­zonych w trak­cie całego roku aka­demick­iego. Stu­denci oraz uczniowie szkół śred­nich zdobyli cenną wiedzę z zakresu cyber bez­pieczeństwa w trak­cie wykładów oraz prak­ty­cznych warsz­tatów. Mieli okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu end­point pro­tec­tion oraz rozwiązań sieciowych. Dzięki zaan­gażowa­niu part­nerów akademii mogli poz­nać od kuchni rozwiąza­nia ofer­owane przez wiodą­cych dostaw­ców w branży i samodziel­nie zarządzać infra­struk­turą bezpieczeństwa.

Zaję­cia prowad­zone w ramach akademii stanowią cenne uzu­pełnie­nie wiedzy naby­wanej na stu­di­ach. Uczest­nicy mieli możli­wość zyskać atrak­cyjne umiejęt­ności, które obec­nie są poszuki­wane przez pra­co­daw­ców. Akademia umożli­wia również rozpoczę­cie kari­ery w dynam­icznie rozwi­ja­ją­cym się sek­torze bez­pieczeństwa IT. Wyróż­ni­a­ją­cym się uczest­nikom zaofer­owano współpracę z firmą Perceptus.

Wszys­tkim uczest­nikom grat­u­lu­jemy ukończenia akademii!

Stu­denci Biz­nesu Elek­tron­icznego na dniu otwartym firmy eobuwie​.pl

Biuro Karier Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wspól­nie z firmą eobuwie​.pl zapro­ponowało stu­den­tom kierunków: biznes elek­tron­iczny i logistyka, spotkanie w ramach Dnia Otwartego firmy (7 czer­wca br.). Pojechal­iśmy do Nowego Kisielina, gdzie mieści się siedz­iba główna przed­siębiorstwa eobuwie​.pl, obec­nie jed­nego z najwięk­szych w Polsce sklepów spec­jal­izu­ją­cych się w elek­tron­icznej sprzedaży obuwia i akce­soriów. Firma doce­niona wyróżnieni­ami takimi jak: Gazela Biz­nesu, e-​Diament Forbes & Onet, Dia­ment miesięcznika Forbes oraz przez redakcję Newsweeka w kat­e­gorii Firm rodzin­nych pokazała stu­den­tom cen­trum logisty­czne i mag­a­zynowe firmy oraz jak wygląda pro­ces elek­tron­icznej sprzedaży.

Stu­denci spotkali się z pra­cown­ikami firmy, którzy przed­staw­ili oferty pracy i prak­tyk w przed­siębiorstwie. Okazało się, że wielu z nich to absol­wenci i stu­denci UZ, reprezen­tu­jący najróżniejsze kierunki od infor­matyki zaczy­na­jąc na filologii pol­skiej kończąc. Spotkanie było tak ciekawe, tem­atyka tak rozległa, a czasu (przed sesją) tak mało, że umówiliśmy się już na następne odwiedziny w październiku.Marek Leś­niak
Biuro Karier UZ

Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy — Cen­tralne zarządzanie bez­pieczeńst­wem

II edy­cja Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy powoli zmierza ku finałowi. We wtorek, 13 czer­wca o godzinie 17 odbędą się ostat­nie zaję­cia tej edy­cji. W trak­cie wykładu porus­zone zostaną kwestie doty­czące cen­tral­nego zarządza­nia bez­pieczeńst­wem całej sieci, w tym stacji roboczych, ser­w­erów czy smart­fonów z Androi­dem, przy wyko­rzys­ta­niu nowoczes­nej kon­soli. Zostaną omówione jej funkcje oraz zaprezen­towane przykład­owe zadania.

Dal­sza część zajęć poświę­cona będzie zdal­nej insta­lacja agenta i klienta – uczest­nicy będą mieli okazję samemu zapoz­nać się z nowymi możli­woś­ci­ami, jakie stwarza prezen­towane rozwiązanie.

Zaję­cia odbędą się w sali 115, w budynku Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Zapraszamy!

Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa)

Dnia 11 maja 2017 r. pod­czas uroczys­tości z okazji 20.lecia Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Tech­nis­che Hochschule Mit­tel­hessen (ZSZ UZ-​THM) swój pod­wójny dyplom ode­brał Robert Čechovič. Pier­wszy absol­went Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa). Dyplomy wręczyli dr hab. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, prorek­tor d/​s roz­woju i prof. Roma Rinke­vičiene z Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie (Litwa, VGTU).

Jest z pochodzenia Polakiem. Stu­dia na UZ były dla niego wyzwaniem. Od domu dzieliło go 1 000 km. Przy­jazd do Zielonej Góry potrak­tował jako wspani­ałą okazję do poz­na­nia świata i ludzi, a przede wszys­tkim posz­erzenia swo­jej wiedzy i poz­na­nia nowych metod naukowych. Na swoim macierzystym Uni­w­er­syte­cie uczył się przez 6 semes­trów, a u nas przez kole­jne 2. W Wilnie stu­diował automatykę, a w Zielonej Górze automatykę i robo­t­ykę na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Temat jego pracy inżynier­skiej brzmiał: „Układ sterowa­nia mikrosatelitą”.

W Polsce ujęli go przy­jaźnie nastaw­ieni ludzie. Cieszył się, że pod­czas zajęć mógł pra­cować w doskonale wyposażonych lab­o­ra­to­ri­ach i salach ćwiczeniowych, na bardzo nowoczes­nych urządzeni­ach. U nas jeszcze takich nie ma – stwierdził.

W Wilnie pracuje w spółce zaj­mu­jącej się budową urządzeń chłod­niczych. Jest pro­gramistą sterown­ików do tych urządzeń. Na dzisiejszą uroczys­tość przy­jechał więc specjalnie.

Kiedy odbierał dyplom, podz­iękował wszys­tkim za wspar­cie, jakie otrzymy­wał pod­czas pobytu w Zielonej Górze. Mimo, że od domu dzieliła mnie odległość tysiąca kilo­metrów, to dzięki życ­zli­wości wszys­t­kich, czułem się tutaj jak w domu. To dla mnie wielki zaszczyt, że jestem pier­wszym absol­wen­tem Zin­te­growanych Studiów Zagranicznych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego i Uni­w­er­sytetu Tech­nicznego im. Gedymina w Wilnie — mówił wyraźnie wzrus­zony. Pani prof. Romie Rinke­vičiene podz­iękował w języku litewskim.

Robert na razie chce popra­cować, ale marzą mu się stu­dia II stopnia.

Kon­fer­encja Google I/​O Extended po raz trzeci w Zielonej Górze

Google I/​O, najwięk­sza i najważniejsza kon­fer­encja Google, co roku sku­pia setki tysięcy widzów na całym świecie. To inter­ak­ty­wne doświad­cze­nie będzie można przeżyć także w Zielonej Górze. Na trans­misję zapraszają m.in. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz firma Cink​ciarz​.pl.

Kon­fer­encja Google w tym roku odbędzie się 1719 maja w Shore­line Amphithe­atre w Moun­tain View w Kali­fornii. Aby dostać się na spotkanie na żywo, trzeba mieć dużo szczęś­cia i spory budżet. Co ciekawe, biletu nie można tak po prostu kupić. Najpierw należy wziąć udział w losowa­niu. Przy odrobinie szczęś­cia można wygrać przy­wilej zakupu wejś­ciówki, której cena sięga 900 dol.

Ist­nieje jed­nak prost­szy i tańszy sposób, by zapewnić sobie udział w wydarze­niu oraz możli­wość dzie­le­nia się wraże­ni­ami z osobami, z którymi łączą nas wspólne pasje. Setki tysięcy osób bierze udział w orga­ni­zowanych na całym świecie trans­mis­jach. Już po raz trzeci na wspólne oglą­danie bezpośred­niej relacji z kon­fer­encji można wybrać się także do Zielonej Góry, jed­nego z sied­miu miast w Polsce udostęp­ni­a­jącego taką możli­wość. Przekaz orga­nizują: Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, firma Cink​ciarz​.pl, GDG (Google Devel­oper Groups) Zielona Góra oraz Geek Club Zielona Góra.

Dlaczego warto wziąć udział w I/​O Extended 2017? — Wszyscy zain­tere­sowani będą mieli szansę wspól­nie obe­jrzeć naj­ciekawsze prezen­tacje, wymienić się doświad­czeni­ami i zin­te­grować ze społecznoś­cią sku­pi­oną wokół najnowszych tech­nologii. Chcemy scalać kreaty­wnych pasjonatów rozwiązań IT oraz wspól­nie poz­nawać najnowsze tech­nolo­gie z dziedziny Web, Mobile, VR, AI czy IoT — mówi Kamil Sahaj, dyrek­tor mar­ketingu Cink​ciarz​.pl. Spółka także w ub. r. była współor­ga­ni­za­torem wydarzenia. Wtedy udział w nim wzięło ok. 200 osób.

Pod­czas trans­misji w sali Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dla widzów nie zabraknie napo­jów, przekąsek, konkursów z nagro­dami. Udział w wydarze­niu należy zgłosić na stronie https://​www​.meetup​.com/​p​l​-​P​L​/​G​e​e​k​-​C​l​u​b​-​Z​i​e​l​o​n​a​-​G​o​r​a​/​e​v​e​n​t​s​/​239435676​/

Szczegóły wydarzenia:

Gdzie: Uni­w­er­sytet Zielonogórski, sala H044, budynek A-​10, ul. Prof. Z. Szafrana 4, Zielona Góra

Kiedy: środa, 17 maja 2017, godz. 1823.

V edy­cja pro­gramu Inku­ba­tor Inżyniera Cisco

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w pro­gramie Inku­ba­tor Inżyniera Cisco.

Doty­chczas wzięło w nim udział około 300 stu­den­tów i prawie połowa rozpoczęła pracę w zespołach tech­nicznych w krakowskim odd­ziale Cisco. Pro­gram ma na celu przy­go­towanie stu­den­tów do rozpoczę­cia kari­ery zawodowej w glob­al­nej fir­mie IT. W ciągu 6 miesięcy stu­denci uczest­niczą w sem­i­nar­i­ach i webi­na­rach prowad­zonych przez naszych inżynierów, przy­go­towują się do egza­m­inów cer­ty­fika­cyjnych CCNA/​CCNP i otrzy­mują vouch­ery na egza­miny, uczest­niczą w pro­jek­tach IOT, pracują z men­torami, szli­fują ang­iel­ski w kon­wer­sac­jach z native speak­erami oraz rozwi­jają umiejęt­ności miękkie i poz­nają kul­turę pracy w Cisco. Bezpośred­nio po kwal­i­fikacji do pro­gramu otrzy­mują infor­ma­cję zwrotną, jakie obszary wyma­gają poprawy, aby jak najlepiej wyko­rzys­tać udział w pro­gramie. Na zakończe­nie wszyscy uczest­nicy są zaproszeni do kwal­i­fikacji na dostępne stanowiska dla absol­wen­tów w zespołach tech­nicznych w Cisco Kraków. Do tegorocznej edy­cji zapraszamy stu­den­tów ostat­nich lat studiów infor­maty­cznych ( inżynier­s­kich, licenc­jac­kich i mag­is­ter­s­kich) z całej Polski.

Już w maju w wybranych mias­tach odbędą się spotka­nia ze studentami.

Miejsca, ter­miny i rejes­tracja: http://​www​.cisco​.com/​c​/​m​/​p​l​_​p​l​/​t​r​a​i​n​i​n​g​-​e​v​e​n​t​s​/​2017​/​i​n​c​u​b​a​t​o​r​-​r​o​a​d​-​s​h​o​w​.​h​t​m​l​#​r​e​g​i​s​t​r​a​t​i​o​n