Aktu­al­ności

Wykład wprowadzeniowy do HSM

Zapraszamy na wykład otwarty w ramach III edy­cji Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy, który odbędzie się w dniu 15 listopada (tj. w najbliższą środę) o godzinie 17 w sali 115 w budynku Wydzi­ału Infor­matyki Elek­trotech­niki i Automatyki (budynek A-​2).
W trak­cie zajęć przy­bliżone zostaną zagad­nienia doty­czące sprzę­towych mod­ułów bez­pieczeństwa (Hard­ware Secu­rity Mod­ule), zasadach ich dzi­ała­nia oraz o korzyści, jakie można uzyskać dzięki zas­tosowa­niu ich w infra­struk­turze ceber­se­cu­rity.
Wszys­tkie wykłady Akademii Per­cep­tus mają charak­ter otwarty – oznacza to, że mogą w nich uczest­niczyć wszyscy zain­tere­sowani pod­nosze­niem swo­jej wiedzy z zakresu cyber­bez­pieczeństwa.
Stu­den­tów zak­wal­i­fikowanych na zaję­cia prak­ty­czne zapraszamy na warsz­taty chwilę po zakończe­niu wykładu.

Do zobaczenia na zajęciach!

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości na UZ

Świa­towy Tydzień Przed­siębior­c­zości (Global Entre­pre­neur­ship Week) to ogól­noświa­towa inic­jatywa pro­mu­jąca przed­siębior­c­zość, w Polsce orga­ni­zowana od 2008 roku, na naszej uczelni po raz piąty orga­ni­za­torem wszys­t­kich imprez będzie Biuro Karier.
W dni­ach 1317 listopada 2017 roku zapraszamy stu­den­tów i absol­wen­tów UZ na cykl szkoleń, warsz­tatów, wykładów i kon­sul­tacji z zakresu zakłada­nia
i prowadzenia włas­nej dzi­ałal­ności gospo­dar­czej. Szczegółowy pro­gram dostępny jest na stronie www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Rekru­tacja do Pro­gramu MOST na semestr zimowy roku aka­demick­iego 2017/​2018

31-​go października 2017 r. rusza akcja rekru­tacji na semestr letni roku aka­demick­iego 2017/​18 w ramach Pro­gramu MOST. Pro­gram Mobil­ności Stu­den­tów MOST to nowa forma stu­diowa­nia, która umożli­wia stu­den­tom odby­cie części studiów w uczelni innej niż macierzysta. Stu­dia w ramach pro­gramu MOST może pod­jąć stu­dent po ukończe­niu drugiego semes­tru studiów I stop­nia lub pier­wszego semes­tru na stu­di­ach II stop­nia, a dok­torant po pier­wszym roku studiów. Warunk­iem koniecznym przyję­cia stu­denta do innej uczelni jest zal­icze­nie przez niego roku bądź semes­tru poprzedza­jącego okres studiów w danej uczelni.

Rekru­tacja trwa do 30 listopada br.

Szczegółowe infor­ma­cje zna­j­dują się na stronach:

Ze względu na liczbę uczest­niczą­cych w Pro­gramie ośrod­ków aka­demic­kich, w ofer­cie pro­gramu zna­j­duje się łącznie ponad 1000 ofert na stu­di­ach I i II stop­nia oraz niemal 200 na stu­di­ach doktoranckich.

Zapraszamy do wzię­cia udzi­ału w rekrutacji!

Inau­gu­racja Akademii Per­cep­tus

Już w najbliższy wtorek (24.10.2017) na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego zostanie zain­au­gurowana 3 edy­cja akademii Per­cep­tus, porusza­jącej kwestie cyber­bez­pieczeństwa. Słuchacze otrzy­mają możli­wość zdoby­cia cen­nego doświad­czenia oraz prak­ty­cznej wiedzy w tema­cie IT Secu­rity — zarówno w zakre­sie sprzętu, jak i opro­gramowa­nia. Aspek­tem wyróż­ni­a­ją­cym zaję­cia jest nacisk kładziony na naukę prak­ty­cznych umiejęt­ności w zakre­sie opty­mal­iza­cji, tworzenia i zarządza­nia bez­pieczeńst­wem w infra­struk­turze IT, kon­fig­u­racją aplikacji a także rozwiązy­waniem real­nych prob­lemów pojaw­ia­ją­cych się na etapie imple­men­tacji i wdrożeń gotowych produktów.
Wszys­t­kich zain­tere­sowanych posz­erze­niem swo­jej wiedzy oraz zdoby­ciem nowych umiejęt­ności z zakresu bez­pieczeństwa IT zapraszamy na wykład inau­gu­ra­cyjny, który odbędzie się w dniu 24 października o godzinie 13.15 w Sali 115 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego (budynek A-​2).
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii!
Rejes­tracja: akademia​.per​cep​tus​.pl

Week­endowy Szlak Naukowy

Zapraszamy na pokazy real­i­zowane w ramach Week­endowego Szlaku naukowego.

Piątek, 20 października, godz. 10.0013.00, Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 2, bud. A-​2

 1. Sala 211 - „Podróż wirtu­al­nym szlakiem – wirtu­alna i rozsz­er­zona rzeczy­wis­tość na two­jej uczelni”. Zaprezen­towane zostaną najnowsze tech­niki wyko­rzysty­wane w prze­myśle rozry­wkowym i medi­al­nym, jak oku­lary wirtu­al­nej i rozsz­er­zonej rzeczy­wis­tości (AR i VR), sen­sory głębi (3D) itp.
 2. Sala 313 - „Sterowanie bez kabla – czyli co potrafią nasi stu­denci”. W ramach pokazu przed­staw­ione zostaną możli­wości bezprze­wodowych układów steru­ją­cych opra­cow­anych i wyko­nanych przez stu­den­tów. Układy te będą zamon­towane w mod­elu samo­chodu ciężarowego z naczepą. Dodatkowo zostanie pokazane bezprze­wodowe przesyłanie obrazu z kamer zamon­towanych w pojeździe.

Piątek, 20 października, godz. 10.0013.00, Zielona Góra, ul. Prof. Z. Szafrana 25, bud. A-​9

 1. Sala 1 — „Nowoczesne źródła światła oraz mag­a­zyny energii w aspekcie samo­chodów elek­trycznych ”. W cza­sie pokazu omówione i zmier­zone zostaną charak­terysty­czne para­me­try pod­sta­wowych typów źródeł światła. Dodatkowo za pomocą kamery ter­mow­iz­yjnej zobra­zowane zostaną straty energii na ciepło w różnych typach źródeł światła. W drugiej części pokazu omówione zostaną tech­nolo­gie mag­a­zynowa­nia energii oraz możli­wości ograniczenia pojazdów elek­trycznych i ich przyszłość w kon­tekś­cie współpracy z sys­te­mem elek­troen­er­gety­cznym (tzw. Vehi­cle to Grid).


Nagrod­zone i wyróżnione prace dyplo­mowe stu­den­tów WIEA

Trady­cyjnie w trak­cie inau­gu­racji roku aka­demick­iego wręc­zono nagrody i wyróżnienia dla prac dyplo­mowych real­i­zowanych przez stu­den­tów Wydzi­ału.
Miło nam poin­for­mować, że w tegorocznej edy­cji Konkursu na najlep­szą pracę WIEA w roku aka­demickim 2016/​17, nagrody otrzy­mali Panowie:
Paweł Hasa (w kat­e­gorii najlep­sza praca mag­is­ter­ska) oraz Paweł Futro (w kat­e­gorii najlep­sza praca inżynierska).

Pan inż. Paweł Hasa wykonał pracę mag­is­ter­ską dyplo­mową o tema­cie „Przetworniki pomi­arowe w mon­i­torowa­niu pro­cesów prze­mysłowych. Charak­terystyka właś­ci­wości metro­log­icznych i stan­dardów komu­nika­cyjnych.” pod kierunk­iem dr-​a hab. inż. Ryszarda Ryb­skiego, prof. UZ.

Pan Paweł Futro pod opieką dr-​a hab. inż. Macieja Patana, prof. UZ wykonał pracę „Sys­tem skanowa­nia 3D i rekon­strukcji ksz­tałtu detalu dla manip­u­la­tora robo­t­y­cznego”.

Ponad to w ramach konkursu wyróżniono prace:

 1. Pana Mateusza Kowal­skiego, temat pracy dyplo­mowej mag­is­ter­skiej „Wery­fikacja skuteczności ochrony danych za pomocą algo­rytmu kryp­tograficznego WASP z kluczem jed­no­ra­zowym oraz pod­wójną pamię­cią”, pro­mo­tor dr inż. Remigiusz Wiśniewski
 2. Patryka Horodeńskiego, temat pracy dyplo­mowej inżynier­skiej „Gen­er­a­tor planu zajęć UZ dla usługi Google Cal­en­dar”, pro­mo­tor dr inż. Prze­mysław Jacewicz
 3. Roberta Maniarskiego, temat pracy dyplo­mowej inżynier­skiej „Zas­tosowanie metod iter­a­cyjnych z ucze­niem do sterowa­nia kołowym robotem mobil­nym LEGO”, pro­mo­tor dr hab. inż. Woj­ciech Paszke, prof. UZ
 4. Mateusza Myd­larza, temat pracy dyplo­mowej inżynier­skiej „Sonarowy sys­tem naw­igacji dla rob­ota mobil­nego ze sterowaniem Ack­er­mana”, pro­mo­tor dr hab. inż. Maciej Patan, prof. UZ
 5. Marcina Woj­nakowskiego, temat pracy dyplo­mowej inżynier­skiej „Kon­wer­sja mod­elu sieci Petriego pomiędzy różnymi for­matami”, pro­mo­tor dr inż. Remigiusz Wiśniewski.

Prace dyplo­mowe zostały również wyróżnione przez branżowe towarzystwa:

 1. Pol­skie Towarzystwo Elek­trotech­niki Teo­re­ty­cznej i Stosowanej – praca mag­is­ter­ska o tema­cie „Sys­tem sterowa­nia ruchem ulicznym klasy Smart City”, wyko­nana pod kierunk­iem dr-​a hab. inż. Wiesława Miczul­skiego, prof. UZ przez Pana Bar­tosza Wika
 2. Lubuskie Towarzystwo Naukowe – praca mag­is­ter­ska „Sterowanie manip­u­la­torem robo­t­y­cznym w obec­ności opóźnień w kanale komu­nika­cyjnym” wyko­nana pod kierunk­iem dr-​a hab. inż. Woj­ciecha Paszke, prof. UZ przez Pana Kamila Klimkowicza
 3. Pol­skie Towarzystwo Infor­maty­czne – praca inżynier­ska „Pro­jekt oraz imple­men­tacja mon­i­tora społecznoś­ciowego dla mobil­nej usługi chat” wyko­nana pod kierunk­iem dr-​a inż. Mar­iusza Jacyno przez Pana Jakuba Homlala.

Grat­u­lu­jemy nagród i wyróżnień oraz życzymy dal­szych sukcesów!

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Inauguracja_nagrodzona_praca_inz_Pawel_Futro.jpg)Inauguracja_nagrodzona_praca_inz_Pawel_Futro.jpg[ ]2169 kB

Inau­gu­racja Akademii ADB 2017

11 października 2017 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ofic­jal­nie zain­au­gurowana zostanie kole­jna edy­cja Akademii ADB 2017/​2018. Wykład inau­gu­ru­jący odbędzie się 11 października o godzinie 17:00 w sali A-​2 115.

Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, ze szczegól­nym skierowaniem do stu­den­tów Infor­matyki, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów i młodych pra­cown­ików firm zielonogórs­kich o infor­ma­cje przy­datne po pod­ję­ciu pracy. Akademia składa się z serii wykładów „otwartych”, czyli takich, na które zaproszeni są wszyscy chętni: stu­denci oraz młodzi pra­cown­icy chcący przyśpieszyć wdroże­nie do prze­mysłu, oraz „zamknię­tych” warsz­tatów prowad­zonych w lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych WIEA (a.k.a. ADB Lab) (A-​2 s. 502).

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii ADB!

Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie WWW Akademii ADB oraz na pro­filu Face­book.

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​370141960073110​/

Uroczysta Inau­gu­racja Roku Aka­demick­iego 2017/​2018

Dziekan i Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki
Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić stu­den­tów i pra­cown­ików na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2017/​2018

Uroczys­tość zaplanowano na dzień 9 października 2017 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50

Pro­gram Uroczys­tości Inau­gu­ra­cyjnej:
1. Pow­i­tanie Gości
2. Wys­tąpi­e­nie Dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki dr hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ
3. Imma­tryku­lacja
4. Wręcze­nie wyróżnień i dyplomów
5. Wys­tąpi­e­nie gości
6. Wykład inau­gu­ra­cyjny: dr hab. inż. Marcin Jar­nut pt.: „eMo­bil­ity — szanse i wyzwania”

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Godziny dziekańskie.pdf)Godziny dziekańskie.pdf[ ]306 kB
Pobieranie pliku (Zaprosznie na Inaugurację.pdf)Zaprosznie na Inaugurację.pdf[ ]357 kB

Udział UZ w Dniu Otwartych Drzwi IHP we Frank­fur­cie nad Odrą

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki już po raz drugi reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas Dnia Otwartych Drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 9 wrześ­nia 2017 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w Dniu Otwartych Drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym 2016 r. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP oraz dużego zain­tere­sowa­nia stoiskiem UZ w poprzed­niej edy­cji tego przed­sięwz­ię­cia. Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów i kierunk­ach badań.

Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. W ramach pokazów zostały zaprezen­towane mod­ele bezprze­wodowo sterowanych samo­chodów SCA­NIA i MAN wraz z naczepami. Pojazdy te są wyposażone w układy steru­jące opra­cow­ane i wyko­nane przez stu­den­tów naszego Wydzi­ału. Nato­mi­ast dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, pod­czas którego odwiedza­jący stanowisko mogli zapoz­nać się z wybranymi aspek­tami bezprze­wodowych sieci sen­sorowych zas­tosowanych do zdal­nego sterowa­nia rob­o­t­ami mobil­nymi. Możli­wości prezen­towanego sprzętu, służącego na co dzień do celów dydak­ty­cznych, przy­czyniły się do naw­iąza­nia dyskusji z uczest­nikami pokazu o nowoś­ci­ach tech­no­log­icznych. Rozważano m.in. jak zas­tosowanie Inter­netu Rzeczy mogłoby się przy­czynić do ułatwienia wykony­wa­nia codzi­en­nych czynności.

Pokazy cieszyły się dużym zain­tere­sowaniem zarówno osób dorosłych jak i dzieci. Orga­ni­za­torzy zapowiedzieli, że Dzień Otwartych Drzwi IHP zostanie zor­ga­ni­zowany również w 2018 roku, a przed­staw­iciele IMEI zostali już zaproszeni do udzi­ału w nim.