Aktu­al­ności

Wręczenia cer­ty­fikatów kursu PLC Power

Miło nam poin­for­mować, że w dniu 17.10.2018r. na wydziale Infor­matyki Elek­trotech­nik i Automatyki, stu­denci kierunku Infor­matyka otrzy­mali pier­wsze cer­ty­fikaty potwierdza­jące ukończe­nie kursu „Pro­gram­ming of Siemens PLC Con­trollers and HMI Pan­els”. Kurs ten prowad­zony jest w ramach pro­gramu pod­noszenia kom­pe­tencji zawodowych stu­den­tów kierunku Infor­matyka Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Serdecznie grat­u­lu­jemy i zapraszamy do udzi­ału w kole­jnych edy­c­jach (strona pro­jektu).

Inau­gu­racja roku aka­demick­iego 2018/​2019 na WIEA

Dnia 3 października 2018 r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50 odbyła się uroczysta inau­gu­racja roku aka­demick­iego 2018/​2019 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Uroczys­tość uświet­nili licznie przy­byli goś­cie między innymi Sła­womir Koty­lak — Dyrek­tor Depar­ta­mentu Infra­struk­tury i Komu­nikacji Urzędu Marsza­łkowskiego w Zielonej Górze, Stanisław Owczarek — Dyrek­tor Zachod­niej Izby Przemysłowo-​Handlowej, Krzysztof Hnat — Prezes Izby Rzemieśl­niczej oraz Mirosław Gruszecki — Dyrek­tor Naczel­nej Orga­ni­za­cji Tech­nicznej odd­ział Zielona Góra. Na inau­gu­racji nie mogło również zabraknąć przed­staw­icieli firm, które w istotny sposób wspo­ma­gają WIEA w zakre­sie badań jak i real­iza­cji pro­cesu dydak­ty­cznego. W uroczys­tości uczest­niczyli przed­staw­iciele firm: Relpol S.A. Zakład POLON, ADB Pol­ska, Aes­cu­lap Chifa, Per­cep­tus, Meta­Pack Poland, UESA Pol­ska, Ekoen­er­getyka Pol­ska, R&D Tech, Enea Oper­a­tor, B&R Automatyka Prze­mysłowa. Dodatkowo, w inau­gu­racji uczest­niczyli przed­staw­iciele współpracu­ją­cych z WIEA szkół: Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Zielonej Górze, Zespołu Szkół Tech­nicznych i Liceal­nych w Żaganiu, Zespołu Szkół Pon­adg­im­naz­jal­nych w Szprotawie, III Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Zielonej Górze; Szkoły Policeal­nej „Żak” w Zielonej Górze, Zespołu Szkół i Placówek Ksz­tałce­nia Zawodowego w Zielonej Górze, Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego w Międzyrzeczu, Cen­trum Ksz­tałce­nia Zawodowego i Ustaw­icznego „Elek­tryk” w Nowej Soli oraz współpracu­jący z WIEA w obszarze eduka­cyjnym przed­staw­iciele samorządów powia­towych z Międzyrzecza, Żar, Wschowy, Krosna Odrza­ńskiego oraz Nowej Soli.

Czy­taj więcej…

Ogólnopol­ski Tydzień Kari­ery na UZ1519 października 2018

15 października rusza kole­jna edy­cja Ogólnopol­skiego Tygod­nia Kari­ery — coroczna akcja inicjowana przez Sto­warzysze­nie Dorad­ców Szkol­nych i Zawodowych, mająca na celu inspirowanie lokalnych inic­jatyw i dzi­ałań na rzecz roz­woju porad­nictwa zawodowego.
Tegoroczna edy­cja OTK 2018 odbywa się pod hasłem „Bądź architek­tem swo­jego szczęś­cia”.
Jak co roku Biuro Karier UZ jest part­nerem lokalnym akcji. Wzorem lat ubiegłych przy­go­towal­iśmy szereg ciekawych spotkań i warsz­tatów na które serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy pro­gram OTK 2018 dostępny jest na stronie www​.bk​.uz​.zgora​.pl

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (ProgramOTK 2018.pdf)Pro­gramOTK 2018.pdf[ ]307 kB

Startup Week­end

Zapraszamy stu­den­tów i pra­cown­ików Wydzi­ału na Startup Weekend.

Uczest­nicy pod­czas wydarzenia tworzą dzi­ała­jące star­tupy i mają możli­wość poz­nać i współpra­cować z podob­nie myślą­cymi osobami spoza ich codzi­en­nych sieci. Wszys­tkie zespoły wspier­ane są przez lid­erów branży i otrzy­mują cenne opinie od lokalnych przed­siębior­ców. Week­end kon­cen­truje się na dzi­ała­ni­ach, innowac­jach i edukacji. Nieza­leżnie od tego, czy szukasz opinii na temat pomysłu, współza­łoży­ciela, określonych zestawów umiejęt­ności, czy zespołu, który pomoże Ci wykonać, Tech­stars Startup Week­end jest ide­al­nym środowiskiem, w którym można przetestować swój pomysł i zro­bić pier­wsze kroki w kierunku uru­chomienia włas­nego startupu .

Startup Week­end to cyk­liczna, między­nar­o­dowa impreza przez­nac­zona dla otwartych oraz przed­siębior­czych ludzi.

To 54-​godzinne wydarze­nie, które pomaga edukować, wspierać i umożli­wia ludziom rozpoczę­cie dzi­ałal­ności gospo­dar­czej pod okiem ekspertów. Tu nauczysz się jak sprawnie przekuć pomysł na biznes na którym można zarabiać.

Dla stu­den­tów i pra­cown­ików dostępne są bilety ze zniżką (50%) szczegóły Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.

Szczegóły wydarzenia na stronach:

https://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​1119066684923639​/

https://​www​.eventbrite​.com/​e​/​s​t​a​r​t​u​p​-​w​e​e​k​e​n​d​-​z​i​e​l​o​n​a​-​g​o​r​a​-​1​-​t​i​c​k​e​t​s​-​44571446396​?​a​f​f​=​e​b​d​s​h​p​s​e​a​r​c​h​a​u​t​o​c​o​m​p​l​e​t​e

Inau­gu­racja Akademii ADB 2018

10 października 2018 na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego ofic­jal­nie zain­au­gurowana zostanie kole­jna edy­cja Akademii ADB 2018/​2019. Wykład inau­gu­ru­jący odbędzie się 10 października o godzinie 11:15 w sali A-​2 115.

Akademia ADB jest kierowana do wszys­t­kich stu­den­tów UZ, ze szczegól­nym skierowaniem do stu­den­tów Infor­matyki, Biz­nesu Elek­tron­icznego, Elek­trotech­niki oraz Automatyki i Robo­t­yki. Celem Akademii jest rozsz­erze­nie wiedzy stu­den­tów i młodych pra­cown­ików firm zielonogórs­kich o infor­ma­cje przy­datne po pod­ję­ciu pracy. Akademia składa się z serii wykładów „otwartych”, czyli takich, na które zaproszeni są wszyscy chętni: stu­denci oraz młodzi pra­cown­icy chcący przyśpieszyć wdroże­nie do prze­mysłu, oraz „zamknię­tych” warsz­tatów prowad­zonych w lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych WIEA (a.k.a. ADB Lab) (A-​2 s. 502).

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w Akademii ADB!

Więcej infor­ma­cji zna­j­duje się na stronie WWW Akademii ADB oraz na pro­filu Face­book.

Dzień Otwarty Elek­tro­ciepłowni

plakat Dzień Otwarty w Elektrociepłowni Z. Góra.jpg

Zapraszamy do Elek­tro­ciepłowni w Zielonej Górze na Dzień Otwarty 6 października 2018 r., (sob­ota) w godz. 10.0015.00, ul. Zjed­noczenia 103 Pro­gram dnia otwartego:
- zwiedzanie Elek­tro­ciepłowni z prze­wod­nikiem,
- pokaz pro­cesu pro­dukcji energii elek­trycznej i ciepła,
- stanowiska eduka­cyjne z doświad­czeni­ami dla dzieci i młodzieży,
- gry i zabawy konkur­sowe dla dzieci,
- wspólne mal­owanie obrazu o tem­atyce związanej z Elek­tro­ciepłownią.

Kon­takt z orga­ni­za­torem: tel. 68 429 02 81

Inau­gu­racja 2018/​2019

Dziekan i Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić stu­den­tów i pra­cown­ików na Uroczystą Inau­gu­rację Roku Aka­demick­iego 2018/​2019.
Uroczys­tość odbędzie się 3 października 2018r. o godz. 9:00 w Auli Uni­w­er­syteck­iej przy ul. Podgórnej 50.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Inauguracja.pdf)Inauguracja.pdf[ ]22 kB

Infor­ma­tor

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z infor­ma­torem dla stu­den­tów rozpoczy­na­ją­cych ksz­tałce­nie na I roku studiów I i II stop­nia na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ w roku aka­demickim 2018/​19.

Ogłosze­nie dla pra­cown­ików i stu­den­tów

Ogłosze­nie dla pra­cown­ików i stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki.
Ogłaszam godziny dziekańskie w dniu 03.10.2018r. od 9.00 do 11.00.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie.pdf[ ]14 kB