Aktu­al­ności

Prof. Grze­gorz Beny­sek w naukowej grupie dorad­czej przy grupie kap­i­tałowej PGNIG

Tak biznes może współpra­cować z nauką – Naukowa Grupa Dorad­cza przy GK PGNiG rozpoczyna drugą kadencję.

W skład Grupy wchodzi 15 pro­fe­sorów – wybit­nych przed­staw­icieli środowiska naukowego. Jed­nym z nich jest prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

To społeczne, inter­dyscy­pli­narne grono doradza Pol­skiemu Gór­nictwu Naftowemu i Gazown­ictwu w obszarze badawczo-​rozwojowym.

Naukowa Grupa Dorad­cza przy Grupie Kap­i­tałowej PGNiG rozpoczęła drugą kadencję. 30 sty­cz­nia 2017 r. w siedz­i­bie Muzeum Gazown­ictwa w Warsza­wie nom­i­nacje z rąk Łukasza Kro­plewskiego, wiceprezesa Zarządu PGNiG SA ds. roz­woju ode­brali naukowcy reprezen­tu­jący różne dziedziny nauki i różne insty­tucje naukowe.

– To wyjątkowy przykład na bezpośred­nią współpracę dużego przed­siębiorstwa ze światem nauki – powiedział wiceprezes Łukasz Kro­plewski. – Naukowa Grupa Dorad­cza prowadzi z nami stały dia­log. Przed­stawia punkt widzenia środowiska naukowego na obszar badawczo-​rozwojowy, dzięki czemu możemy wye­lim­i­nować nat­u­ralne bari­ery, które pojaw­iają się przy różnych for­mach współpracy prze­mysłu z nauką – dodał.

Założe­niem Naukowej Grupy Dorad­czej jest połącze­nie wiedzy i doświad­czenia ekspertów z różnych dziedzin nauki. Współpracują w niej ze sobą przed­staw­iciele nauk ścisłych i human­isty­cznych – od geofizyków i geologów poprzez infor­matyków i chemików aż do spec­jal­istów z zakresu prawa, ekonomii i ochrony środowiska.

– Mamy w składzie Naukowej Grupy Dorad­czej naukow­ców, którzy doskonale znają naszą firmę, ale również przed­staw­icieli ośrod­ków naukowych, z którymi do tej pory jeszcze nie współpra­cow­al­iśmy. Wierzymy, że ta mieszanka doświad­czenia i świeżego spo­jrzenia na prob­lematykę badawczo-​rozwojową da nam bardzo konkretne efekty – wskazał Dar­iusz Dzirba, dyrek­tor Depar­ta­mentu Badań i Roz­woju w PGNiG SA.

– Najwięk­szym atutem tej grupy jest bogactwo syn­ergii doświad­czeń wnos­zone przez każdego z jej członków. Nasze spotka­nia to nieskrępowana możli­wość wymi­any pomysłów na roz­maite rozwiąza­nia, z których mogą sko­rzys­tać zarządy spółek z grupy PGNIG – powiedział prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era reprezen­tu­jący Politech­nikę Warszawską.

Naukowa Grupa Badaw­cza pow­stała w 2015 roku. Jej kadencja trwa dwa lata, a jej członkowie spo­tykają się kilka razy w roku. Pod­czas pier­wszej kadencji naukowcy wspier­ali tworze­nie pro­gramu Fore­sight B+R dla PGNiG SA, brali udział w orga­ni­za­cji konkursów PGNiG dla młodych naukow­ców, opin­iowali także strate­gię badań i roz­woju w GK PGNiG.

Skład II kadencji Naukowej Grupy Dorad­czej przy GK PGNiG

(kole­jność alfabetyczna):

1. Prof. dr hab. inż. Jarosław Arabas /​Politech­nika Warsza­wska /​informatyka/​telekomunikacja;

2. Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek /​Uni­w­er­sytet Zielonogórski /​elektroenergetyka/​OZE;

3. Ks. Prof. dr hab. Włodz­imierz Broński /​Katolicki Uni­w­er­sytet Lubel­ski /​prawo;

4. Prof. dr hab. Woj­ciech Cel­lary /​Uni­w­er­sytet Eko­nom­iczny w Poz­na­niu /​informatyka/​ekonomia;

5. Prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska /​Insty­tut Nafty i Gazu /​geofizyka;

6. Prof. dr hab. inż. Zbig­niew Gnutek /​Politech­nika Wrocławska /​mechanika/​energia;

7. Prof. dr hab. inż. Jan Hupka /​Politech­nika Gdańska /​chemia/​ochrona środowiska;

8. Prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski /​Politech­nika Poz­nańska /​chemia;

9. Prof. dr hab. inż. Walde­mar Kam­rat /​Politech­nika Gdańska /​ener­getyka;

10. Prof. dr hab. Adam Koronowski /​UKSW /​ekono­mia;

11. Prof. dr hab. inż. Mar­iusz Łaciak /​AGH /​górnictwo/​geologia;

12. Prof. dr hab. inż. Jarosław Miz­era /​Politech­nika Warsza­wska /​inżynieria materiałowa;

13. Prof. dr hab. inż. Stanisław Nagy /​AGH /​inżynieria gazownicza;

14. Prof. dr hab. inż. Andrzej Osi­adacz /​Politech­nika Warsza­wska /​gazown­ictwo;

15. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl /​AGH /​robotyka/​mechanika.

Prof. Józef Kor­bicz członkiem Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka.

Miło nam poin­for­mować, że prof. Józef Kor­bicz, dyrek­tor Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki został wybrany na kole­jną kadencję 20172020 na członka Cen­tral­nej Komisji d/​s Stopni i Tytułów w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Pełne wyniki wyborów dostępne są na stronie CK: http://​www​.ck​.gov​.pl/​a​r​t​i​c​l​e​s​/​i​d​/​39​.​h​t​m​l.

Serdecznie grat­u­lu­jemy.

Uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka na WIEA

26 wrześ­nia br. Cen­tralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (…), po zasięg­nię­ciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkol­nictwa Wyższego, pod­jęła decyzję o przyz­na­niu Wydzi­ałowi Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego uprawnienia do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych w dyscy­plinie automatyka i robo­t­yka. Jest to już drugie uprawnie­nie do nadawa­nia stop­nia naukowego dok­tora habil­i­towanego nauk tech­nicznych przyz­nane temu Wydzi­ałowi. Wcześniej przyz­nano je w dyscy­plinie elek­trotech­nika.

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki (dawniej Wydział Elek­tryczny, a następ­nie Wydział Elek­trotech­niki, Infor­matyki i Teleko­mu­nikacji) pow­stał w 1967 roku i jest, obok Wydzi­ału Mechan­icznego, najs­tarszym wydzi­ałem na zielonogórskiej uczelni. Obec­nie WIEA prowadzi trzystop­niowe stu­dia na kierunk­ach – infor­matyka, elek­trotech­nika oraz automatyka i robo­t­yka. Pon­adto, prowad­zone są stu­dia pier­wszego stop­nia na kierunk­ach: biznes elek­tron­iczny, efek­ty­wność ener­gety­czna oraz elek­tron­ika i telekomunikacja.

Ksz­tałce­nie na Wydziale odbywa się na najwyższym poziomie, czego dowo­dem jest wyróżnie­nie kierunku infor­matyka przez Państ­wową Komisję Akredy­ta­cyjną w maju 2011r. (tylko 7 z około 130 wydzi­ałów ksz­tałcą­cych w Polsce na kierunku infor­matyka otrzy­mało tego typu wyróżnie­nie). Wydział tworzą trzy insty­tuty: Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej, Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki oraz Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych. Na wydziale zatrud­nionych jest 27 pro­fe­sorów tytu­larnych i dok­torów habil­i­towanych, 45 dok­torów oraz 3 pra­cown­ików z tytułem mag­is­tra. Kadra naukowo-​badawcza zatrud­niona na Wydziale zaj­muje się sze­roką tem­atyką badań, z zakresu elek­trotech­niki, elek­tron­iki, ener­getyki, infor­matyki, automatyki i robotyki.

Wydział dys­ponuje rozbu­dowaną bazą lab­o­ra­to­ryjną wyposażoną w nowoczesny sprzęt pomiarowo-​badawczy z obszarów automatyki prze­mysłowej, elek­trotech­niki, elek­tron­iki, infor­matyki, kom­paty­bil­ności elek­tro­mag­ne­ty­cznej (w samym 2015r. doko­nano zakupu sprzętu lab­o­ra­to­ryjnego na kwotę blisko 5mln PLN). Dzięki niej WIEA prowadzi prace badawczo-​naukowe, badawczo-​rozwojowe oraz ofer­uje wyko­nanie eksper­tyz, pomi­arów, szkoleń i innych prac na zlece­nie prze­mysłu. Dzięki wysok­iej jakości wykony­wanych prac, firmy i zakłady prze­mysłowe coraz częś­ciej korzys­tają z usług Wydzi­ału. Pon­adto, WIEA prowadzi inten­sy­wną współpracę eduka­cyjną wspól­nie między innymi z fir­mami: ADB Pol­ska Sp. z o.o., Cink​ciarz​.pl Sp. z o.o., IBM Pol­ska, IdeaSys­tems Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o., Per­cep­tus Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Tespol Sp. z o.o..

W 2017r. Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będzie obchodził jubileusz 50lecia istnienia.

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek zapros­zony do Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki

Prof. dr hab. inż. Grze­gorz Beny­sek z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego został zapros­zony do wejś­cia w skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu Nauki — wydarzenia, które odbędzie się we wrześniu 2017 r.

Kon­gres w zamierze­niu ma stać się zwieńcze­niem środowiskowej debaty, real­i­zowanej przede wszys­tkim w formie kon­fer­encji pro­gramowych w różnych ośrod­kach aka­demic­kich. Deba­cie zostaną pod­dane kluc­zowe wyzwa­nia i dylematy pol­skiej nauki oraz szkol­nictwa wyższego, w tym wari­anty rozwiązań, które powinny zostać przyjęte w nowej ustawie Prawo o szkol­nictwie wyższym.

W toku debaty polscy naukowcy odniosą się do propozy­cji opra­cow­anych przez trzy zespoły wyło­nione w konkur­sie „Ustawa 2.0″, a na Kon­gre­sie w 2017 r. przed­staw­iony i pod­dany dyskusji zostanie pro­jekt założeń ustawy przy­go­towany — na bazie wspom­ni­anych trzech pro­jek­tów — przez MNiSW. Nar­o­dowy Kon­gres Nauki zajmie się też przeglą­dem potenc­jału badaw­czego Pol­ski oraz pri­o­ry­te­tami i narzędzi­ami poli­tyki nauki i szkol­nictwa wyższego. W skład Rady Nar­o­dowego Kon­gresu zaproszeni zostali lid­erzy pol­skiego środowiska akademickiego.

Uroczyste posiedze­nie Rady, połąc­zone z wręcze­niem aktów powoła­nia, odbędzie się w środę, 21 wrześ­nia br. o godz. 13.00 w siedz­i­bie Min­is­terstwa Nauki i Szkol­nictwa Wyższego w Warszawie.

Nowe władze WIEA na kadencję 20162020

W środę 20 kwiet­nia br. Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego wybrała nowe władze WIEA na kadencję 20162020.

W wyniku wyborów nowym dziekanem Wydzi­ału został dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ (doty­chcza­sowy prodziekan d/​s roz­woju), prodziekanem d/​s roz­woju dr inż. Tomasz Gratkowski, a na prodziekana d/​s jakości ksz­tałce­nia wybrano dr inż. Annę Pławiak-​Mowną. Nowo wybrani dziekani swoje funkcje zaczną pełnić 1 wrześ­nia 2016 r.

Serdecznie grat­u­lu­jemy nowym wład­zom Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wybranym na kadencję 20162020.

Medal 100-​Lecia Politech­niki Warsza­wskiej dla prof. Kor­bicza

Miło nam poin­for­mować, że w uzna­niu zasług dla Politech­niki Warsza­wskiej i Wydzi­ału Mecha­tron­iki Prof. dr hab. inż. Józef Kor­bicz, czł. kore­spon­dent PAN został uhonorowany sre­brnym medalem 100-​lecia Odnowienia Trady­cji Politech­niki Warszawskiej.

Serdecznie grat­u­lu­jemy !

Lab­o­ra­to­rium bada­nia mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych

W ramach real­iza­cji grantu NCBIR pt „Nad­prze­wod­nikowy ogranicznik prądu zwar­ciowego (NOPZ) jako ele­ment zwięk­sza­jący zdol­ności przyłączeniowe odnaw­ial­nych źródeł energii elek­trycznej do elek­troen­er­gety­cznej sieci dys­try­bucyjnej” w Insty­tu­cie Inżynierii Elek­trycznej pow­stało nowoczesne stanowisko lab­o­ra­to­ryjne do badań mate­ri­ałów nad­prze­wod­nikowych w postaci taśm HTS drugiej gen­er­acji (High Tem­per­a­ture Super­con­duc­tors — 2G). Stanowisko to wyposażone jest w zau­tomaty­zowany układ kontrolno-​pomiarowy umożli­wia­jący wyz­naczanie charak­terystyk elek­trycznych i tem­per­atur­owych taśm HTS 2G w tem­per­aturze kri­o­genicznej ciekłego azotu (77K). Dzięki temu stanowisku zwięk­szy się potenc­jał badaw­czy pra­cown­ików i dok­toran­tów Insty­tutu Inżynierii Elek­trycznej, o zagad­nienia związane z wyko­rzys­taniem nowych tech­nologii mate­ri­ałowych (nad­prze­wod­ników) w dziedzinie inżynierii elek­trycznej i ener­getyce. Pon­adto Stu­denci Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki będą mieli nieby­wałą okazję poz­na­nia zjawisk związanych z nad­prze­wod­nictwem elek­trycznym w ramach zajęć lab­o­ra­to­ryjnych z inżynierii materiałowej.

Dr inż. Paweł Szcześniak

Sem­i­nar­ium PTETiS

W dniu 11 lutego o godzinie 10:00 w sali 6A budynku A2 odbędzie się sem­i­nar­ium „Innowa­cyjne Układy Pomi­arowe w Ener­getyce” orga­ni­zowane przez Pol­skie Towarzystwo Elek­trotech­niki Teo­re­ty­cznej i Sterowanej oraz Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej. W ramach sem­i­nar­ium zaprezen­towane zostaną dwa refer­aty „Wprowadze­nie do pro­gramów EMPIR (Europe­jskiego Pro­gramu Badań i Innowa­cyjności w Metrologii)” który zaprezen­tują Elż­bi­eta Mich­niewicz, Zbig­niew Ramo­towski i Łukasz Litwiniuk z Głównego Urzędu Miar oraz „Badanie wpływu zaburzeń elek­tro­mag­ne­ty­cznych na nieza­wod­ność sys­temów AMI (Advanced Meter­ing Infra­struc­ture)” który przed­stawią dr hab. inż. Robert Smoleński, prof UZ i dr inż. Piotr Leżyński z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Serdecznie zapraszamy !