Insty­tucje partnerskie

Siemens Sp. z o.o. Dig­i­tal Fac­tory, Process Indus­tries & Drive

Siemens — jako marka rozpoz­nawana na całym świecie — jest strate­gicznym part­nerem pol­skiej gospo­darki, ofer­u­jąc innowa­cyjne usługi, pro­dukty i rozwiąza­nia, które poma­gają klien­tom firmy w osią­ga­niu sukcesów w zakre­sie automatyki i tech­niki napę­dowej. Sze­roka gama wciąż udoskon­alonych i coraz bardziej tech­no­log­icznie zaawan­sowanych pro­duk­tów i usług dla prze­mysłu pozwala zaofer­ować rozwiąza­nia doskonale dopa­sowane do specy­ficznych potrzeb poszczegól­nych sek­torów pro­dukcji. Dzięki inwest­y­cjom oraz zarządza­niu roz­wo­jem w skali glob­al­nej firma przed­stawia Klien­tom najnowocześniejszą na świecie ofertę automatyki i napędów prze­mysłowych.

Współpraca Firmy z Uni­w­er­sytetem trwa od wielu lat i przyj­muje różnorodne formy. Są to m.in. szkole­nia kadry UZ, nadzór spec­jal­isty­czny nad aktu­al­iza­cją mate­ri­ałów dydak­ty­cznych w miarę roz­woju pro­duk­tów i opro­gramowa­nia, itp. Obec­nie współpraca polega głównie na utrzy­ma­niu Lab­o­ra­to­rium Pro­gramowal­nych Sterown­ików Log­icznych, które zostało objęte przez Firmę patronatem. W ramach prowad­zonych tam zajęć real­i­zowany jest pro­gramu Akademii Automatyki Siemens UZ. Stu­denci, którzy prze­jdą ten kurs mają możli­wość przys­tąpi­enia do bezpłat­nego egza­minu Akademii Siemens UZ i uzyska­nia odpowied­niego certyfikatu.

MAN Truck & Bus Pol­ska Sp. z o.o.

Grupa MAN należy do wiodą­cych europe­js­kich przed­siębiorstw sek­tora zin­te­growanych rozwiązań trans­portowych. W roku 2014 jej obroty przekroczyły 14,3 mil­iardów euro. Firma MAN ofer­uje pojazdy ciężarowe, auto­busy, sil­niki wysoko­prężne, turbiny oraz napędy spec­jalne. MAN zatrud­nia w swoich zakładach na całym świecie ponad 55 900 pra­cown­ików. Firma zaj­muje wiodące pozy­cje na rynku we wszys­t­kich obszarach swej dzi­ałal­ności biznesowej.

Zakres współpracy:

Firma akty­wnie wspiera rozwój wiedzy i zain­tere­sowań stu­den­tów WIEA w obszarze elek­tron­iki i infor­matyki. W roku 2015 przekazała model trzyosiowego ciąg­nika siodłowego MAN TGX w skali 1:12. Pojazd wyposażony jest w trój­biegową skrzynię biegów, dwa mech­a­nizmy różni­cowe, kom­pletne oświ­etle­nie zewnętrzne, mech­a­nizm automaty­cznego pod­nosze­nia i opuszcza­nia pod­pór w naczepie oraz mech­a­nizm zap­ina­nia i odpina­nia naczepy. W ramach zajęć dydak­ty­cznych prowad­zonych z wyko­rzys­taniem przekazanego mod­elu stu­denci WIEA mają możli­wość wyko­na­nia pro­jek­tów pole­ga­ją­cych między innymi na pro­jek­towa­niu układów zdal­nego sterowa­nia pojaz­dem.

http://​www​.entry​.man​.eu/​p​l​/​p​l​/​i​n​d​e​x​.​h​t​m​l

Per­cep­tus Sp. z o.o.

Per­cep­tus jest zielonogórską firmą tech­no­log­iczna z obszaru IT. Od początku swo­jej dzi­ałal­ności kon­cen­truje się na dostar­cza­niu swoim Klien­tom pro­duk­tów i usług z sze­roko rozu­mi­anej branży sys­temów bez­pieczeństwa danych, dopa­sowanych do ich potrzeb i oczeki­wań. W roku 2015 spółka zbu­dowała w Parku Naukowo-​Technologicznym nowoczesne „Lab­o­ra­to­rium bez­pieczeństwa danych IT w chmurze”, wyposażone w najnowsze rozwiąza­nia tech­niczne, umożli­wia­jące prowadze­nie badań i prac nad przy­go­towywaniem i testowaniem nowych sposobów zabez­pieczenia danych i infor­ma­cji, gwaran­tu­ją­cych użytkown­ikom pełne bezpieczeństwo.

Zakres współpracy:

Firma Per­cep­tus akty­wnie współpracuje z WIEA ofer­u­jąc w ramach pro­gramu Ready2​work​.pl staże i prak­tyki stu­denckie. W roku aka­demickim 2015/​2016 zain­au­gurowana została dzi­ałal­ność Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy. W jej ramach odby­wają się wykłady i warsz­taty, prowad­zone przez spec­jal­istów w branży bez­pieczeństwa IT, dzięki którym stu­denci UZ otrzy­mają możli­wość zdoby­cia wiedzy i umiejęt­ności w zarządza­niu i obsłudze najnowszych tech­nologii stosowanych na rynku IT Secu­rity. Parter kierunku studiów Biznes Elek­tron­iczny.

http://​www​.per​cep​tus​.eu/

ADB Pol­ska Sp. z o.o.

ADB

ADB to firma o zasięgu glob­al­nym, która od ponad 20 lat pro­jek­tuje, rozwija i dostar­cza wysok­iej jakości pro­dukty dla inter­ak­ty­wnej telewizji cyfrowej i sieci sze­rokopas­mowych. Wielo­let­nie doświad­cze­nie i dogłębna wiedza ADB, pozwala na skuteczne wdrażanie nowoczes­nych rozwiązań biz­ne­sowych i per­son­al­nych, jak również tych obe­j­mu­ją­cych sze­roko pojęty Inter­net Rzeczy (IoT). Innowa­cyjne rozwiąza­nia ADB upraszczają inte­grację, zwięk­szają tempo wprowadza­nia pro­duk­tów na rynek, a także redukują koszty dostar­cza­nia usług naszym klien­tom. Dzięki unikalnym tech­nolo­giom, firma ofer­uje wyda­jne i opty­malne kosz­towo rozwiąza­nia, zwięk­sza­jące konkuren­cyjność part­nerów ADB na rynku.
Naszymi klien­tami są najwięksi na świecie dys­try­b­u­torzy, oper­a­torzy płat­nej telewizji i sieci sze­rokopas­mowej, w tym: A1 Telekom Aus­tria, Bor­der States Elec­tronic, Canal Dig­i­tal, Cox, Gray­bar, nc+, Swiss­com, Tele­com Italia, Tele­fon­ica, Telenet, Time Warner oraz Vodafone.

Zakres współpracy:

Cen­trum Badań i Roz­woju spółki ADB z Zielonej Góry, od 1995 roku ściśle współpracuje z UZ w zakre­sie prak­ty­cznych szkoleń stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. Współpraca ta zapew­nia prak­ty­czny poziom wiedzy i umiejęt­ności absol­wen­tów tego wydzi­ału oraz daje im szanse roz­woju u jed­nego z twór­ców nowoczes­nych tech­nologii mul­ti­me­di­al­nych. Firma patronuje nowoczes­nemu lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych dzięki, któremu stu­denci mają okazję zobaczyć tech­nolo­gie, które na co dzień są twor­zone w ADB, i przekonać się jak pisane linie kodu zamieni­ają się w żywy pro­dukt. Pon­adto, ofer­uje sze­roki zakres prak­tyk stu­denc­kich. W lab­o­ra­to­rium Sys­temów Mul­ti­me­di­al­nych, odby­wają się wykłady i ćwiczenia w zakre­sie:
• wspól­nej real­iza­cji pro­gramu dydak­ty­cznego w obszarze sys­temów mul­ti­me­di­al­nych,
• wspól­nych cyk­lach samodziel­nych pro­jek­tów stu­denc­kich,
• real­iza­cji prak­ty­cznych ćwiczeń w ramach lab­o­ra­to­rium trans­put­erowego,
• wza­jem­nym ksz­tałce­niu pracowników.

www​.adb​global​.com

ASTEC Sp. z o.o.

Zielonogórska firma z branży IT z przeszło 20-​letnim doświad­cze­niem. Główną jej dzi­ałal­noś­cią jest out­sourc­ing do Europy Zachod­niej oraz USA wysoko wyk­wal­i­fikowanych zespołów pro­gramisty­cznych, gwaran­tu­ją­cych klien­towi wspar­cie tech­niczne oraz kon­sult­ing w zakre­sie tech­nologii kom­put­erowych. W ofer­cie firmy szczególną rolę zaj­mują sys­temy infor­ma­cji geograficznej oraz innowa­cyjne rozwiąza­nia lokaliza­cyjne. Naszą misją jest zas­paka­janie potrzeb naszych klien­tów, dbamy, by ich satys­fakcja wynikała z najwyższej jakości ofer­owanych przez nas usług i produktów.

Zakres współpracy:

W ramach wielo­let­niej współpracy z UZ eksperci ASTEC Sp. z o.o. chęt­nie dzielą się ze stu­den­tami wiedzą z zakresu branży IT między innymi poprzez orga­ni­zowanie i prowadze­nie spec­jal­isty­cznych wykładów. Poma­gają tworzyć prak­ty­czną część pro­gramów studiów między innymi w ramach kierunku Biznes Elek­tron­iczny, co sprawia, iż na lokalny rynek pracy trafi­ają dobrze wyk­sz­tałceni absol­wenci. Firma ASTEC Sp. z o.o. ofer­uje dobrze rozbu­dowany i dopa­sowany do potrzeb stu­den­tów sys­tem prak­tyk. W ramach prak­tyk stu­denci biorą udział w real­iza­cji rzeczy­wistych pro­jek­tów. Firma ofer­uje również spec­jalny pro­gram, dzięki któremu stu­denci mogą zdoby­wać doświad­cze­nie praktyczne.

http://​www​.astec​.net

CISCO

Firma jest wiodą­cym na świecie lid­erem dostar­cza­ją­cym tech­nolo­gie sieciowe, komu­nika­cyjne, architek­tury cen­trów danych i wirtu­al­iza­cji. Ofer­uje również rozwiąza­nia z zakresu tech­nologii mobil­nych oraz rozwiązań w chmurze.

Zakres współpracy:

Na WIEA od ponad 10 lat funkcjonuje Akademia Lokalna Cisco Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych w ramach pro­gramu Cisco Net­work­ing Acad­emy. Stu­denci Wydzi­ału mogą uczest­niczyć w szkole­ni­ach przy­go­towu­ją­cych do uzyska­nia prestiżowych cer­ty­fikatów: Cisco CCENT, Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco CCNA Secu­rity. W ramach akademii do tej pory przeszkolonych zostało ponad 1200 uczest­ników szkoleń.

http://​www​.cisco​.pl

IBM Pol­ska

Współpraca pomiędzy WIEA oraz firmą IBM Pol­ska umożli­wia doskon­ałe przy­go­towanie stu­den­tów i absol­wen­tów WIEA, do pracy z najnowszymi tech­nolo­giami infor­maty­cznymi. W ramach „Inic­jatywy Aka­demick­iej IBM” firma ofer­uje stu­den­tom WIEA dar­mowy dostęp do opro­gramowa­nia IBM, mate­ri­ałów szkole­niowych i podręczników, licencjonowanych do celów dydak­ty­cznych i naukowych. Firma IBM orga­nizuje Imprezy typu IBM Aca­d­e­mic Day, prowad­zone przez spec­jal­istów, w cza­sie których omaw­iane są najbardziej intere­su­jące stu­den­tów trendy w nowoczes­nym IT. IBM orga­nizuje również eduka­cyjne prak­tyki stu­denckie oraz jest part­nerem kierunku Biznes Elek­tron­iczny.

http://​www​.ibm​.pl

Lumel S.A.

LUMEL S.A. – należymy do czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów urządzeń automatyki prze­mysłowej oraz pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych. Jesteśmy częś­cią między­nar­o­dowej grupy kap­i­tałowej, która ma swoje odd­zi­ały w Indi­ach, Stanach Zjed­noc­zonych i Wielkiej Bry­tanii. Dzi­ałamy na rynku od 1953 r. Wysoką pozy­cję na rynku osiągnęliśmy dzięki kon­sek­went­nie prowad­zonej poli­tyce roz­woju, kom­pe­tencjom naszych pra­cown­ików oraz nowoczes­nym środ­kom tech­niki pro­jek­towa­nia, pro­dukcji i badań. Dzi­ałal­ność LUMEL S.A. kon­cen­truje się w 4 głównych obszarach biznesowych:

  • pro­dukcji urządzeń automatyki prze­mysłowej przez­nac­zonej do pomi­arów i przetwarza­nia, reg­u­lacji i rejes­tracji oraz trans­misji i wiz­ual­iza­cji pro­cesów przemysłowych
  • pro­dukcji i obróbce pre­cyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów alu­minium oraz wykon­aw­st­wie form i narzędzi;
  • usłu­gach w zakre­sie pro­jek­towa­nia i wykon­aw­stwa sys­temów automatyki;
  • usłu­gach w zakre­sie EMS i mechaniki precyzyjnej.

Dostar­czamy kom­plek­sowe rozwiąza­nia dla wielu branż prze­mysłu m.in dla: ener­getyki, prze­mysłu chemicznego, hut­niczego, spoży­w­czego, lekkiego, moto­ryza­cyjnego, AGD i gór­nictwa. Pracu­jemy zgod­nie z Sys­te­mem Zarządza­nia Jakoś­cią ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 i ISO/​TS 16949. Uznana renoma naszych wyrobów sprawia, że jesteśmy wiary­god­nym part­nerem dla firm, dla których jakość i nieza­wod­ność jest priorytetem.

Zakres współpracy:

Firma jest patronem Stu­denck­iego Koła Naukowego Cyfrowej Tech­niki Pomi­arowej. W ramach dzi­ałal­ności koła firma ofer­uje stu­den­tom szkole­nia z zakresu pro­jek­towa­nia układów elek­tron­icznych w środowisku Altium Designer oraz z pro­gramowa­nia mikrokon­trol­erów. W 2015 roku firma przekazała na potrzeby koła naukowego zestawy sterown­ików opar­tych na mikrokon­trol­er­ach ATMega128 oraz mikrokon­trol­er­ach z rodziny Kinetis firmy Freescale. Firma ofer­uje dla naszych stu­den­tów płatne staże „Lumel My First Expe­ri­ence” oraz praktyki.

http://​www​.lumel​.com​.pl/

Meta­Pack Poland

Firma jest dostawcą rozwiązań do zarządza­nia pro­ce­sem wysyłki dla wiodą­cych przed­siębior­ców hand­lowych z branży E-​Commerce i sprzedaży wielokanałowej. Sys­temy firmy Meta­Pack posi­adają duże możli­wości kon­fig­u­ra­cyjne, łączą sprzedaw­ców z kuri­erami na całym świecie, umożli­wia­jąc wysyłkę zarówno lokalną, jak i glob­alną, a także z kon­sumen­tami, ułatwia­jąc dostęp do szeregu usług dodatkowych związanych z dostawą, odbiorem i zwrotem przesyłek.

Zakres współpracy:

Parter kierunku studiów Biznes Elek­tron­iczny. Akty­wnie współpracuje z WIEA ofer­u­jąc staże i prak­tyki dla naszych stu­den­tów. Eksperci firmy kon­sul­tują pro­gramy studiów na kierunk­ach Infor­matyka i Biznes Elek­tron­iczny. W ramach współpracy z WIEA powołana została Meta­Pack IT Acad­emy ofer­u­jąca stu­den­tom szereg intere­su­ją­cych wykładów i warsz­tatów poświę­conych tech­nologii .NET. Firma Meta­Pack jest również funda­torem i patronem Lab­o­ra­to­rium Sys­temów Infor­matyki Biznesowej.

http://​www​.meta​pack​.com/

Microsoft

Współpraca Microsoft z WIEA UZ została naw­iązana w 2005r. Koop­er­acja obe­j­muje wielowymi­arową współpracę, ukierunk­owaną na opty­malne przy­go­towanie stu­den­tów oraz absol­wen­tów kierunku Infor­matyka do pracy z zaawan­sowanymi tech­nolo­giami i narzędzi­ami Microsoft. Firma Microsoft w ramach pro­gramu „Microsoft IT Acad­emy” ofer­uje m.in.: nieogranic­zony dostęp do infor­ma­cji o najnowszych tech­nolo­giach opra­cowywanych przez firmę, możli­wość udzi­ału w między­nar­o­dowych pro­jek­tach Microsoft służą­cych pro­mowa­niu wiedzy z zakresu tech­nologii firmy (sem­i­naria, konkursy, kon­fer­encje). Ponad to firma Microsoft w ramach umowy DreamSpark Pre­mium przekazuje na potrzeby Wydzi­ału licencje eduka­cyjne na opro­gramowanie. Orga­ni­zowane są również kon­fer­encje tech­no­log­iczne IT Aca­d­e­mic Day. Wys­tąpi­enia i refer­aty obe­j­mują tem­atykę branży IT, rozwiązań tech­no­log­icznych oraz nowych trendów branży IT. W cza­sie kon­fer­encji możliwe jest sko­rzys­tanie z doświad­czenia i wiedzy pra­cown­ików Microsoft. Stu­denci kierunku Infor­matyka mogą również uczest­niczyć w prak­tykach studenckich.

http://​www​.microsoft​.pl