Aktu­al­ności

Udział Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki w dniu otwartych drzwi IHP we Frank­fur­cie nad Odrą

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki reprezen­tował Uni­w­er­sytet Zielonogórski pod­czas dnia otwartych drzwi IHP (Inno­va­tions for High Per­for­mance Microelectronics/​Leibniz-​Institut für inno­v­a­tive Mikroelek­tronik) we Frank­fur­cie nad Odrą w dniu 10 wrześ­nia 2016 r. Zaprosze­nie do udzi­ału w dniu otwartych drzwi jest m.in. kon­sek­wencją bardzo dobrze rozwi­ja­ją­cych się kon­tak­tów w ramach pod­pisanej w lutym br. umowy o współpracy pomiędzy UZ i IHP.

Na stoisku UZ prezen­towano m.in. pod­sta­wowe infor­ma­cje o uczelni, kierunk­ach studiów, kierunk­ach badań. Najwięk­szym zain­tere­sowaniem cieszyły się pokazy przy­go­towane przez pra­cown­ików Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Dr inż. Piotr Powroźnik przed­stawił pokaz, którego celem było wprowadze­nie do świata bezprze­wodowych sieci sen­sorowych na przykładzie robotów mobil­nych. Pon­adto pod­czas pokazu przed­staw­ione zostały możli­wości zas­tosowa­nia bezprze­wodowych sieci sen­sorowych w nad­chodzą­cym świecie Inter­netu Rzeczy. Z kolei dr inż. Piotr Mróz zaprezen­tował pokaz pt. „Zdalne sterowanie pojaz­dami”. Zwiedza­jący stoisko mieli zapewniony pełny kon­takt z prowadzą­cymi pokazy również w języku niemieckim, dzięki pomocy p. Adri­anny Brosławskiej, stu­dentce IV roku studiów stacjonarnych WIEA.

Stoisko UZ cieszyło się dużym zain­tere­sowaniem osób, zarówno z Frank­furtu jak i ze Słu­bic, odwiedza­ją­cych w tym dniu siedz­ibę IHP. UZ otrzy­mał już zaprosze­nie na kole­jny dzień otwartych drzwi orga­ni­zowany przez IHP w 2017 roku.

Nagroda dla firmy Per­cep­tus

Pod­czas inau­gu­racji roku aka­demick­iego 2016/​2017 Dziekan Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ uhonorował firmę Per­cep­tus sp. z o. o. nagrodą za akty­wne wspieranie roz­woju zawodowego stu­den­tów. Warto przy­pom­nieć, iż w roku aka­demickim 2015/​2016 na WIEA zain­au­gurowano funkcjonowanie Per­cep­tus IT Secu­rity Acad­emy w ramach, której odby­wały się wykłady i warsz­taty z zakresu infor­matyki i bez­pieczeństwa IT prowad­zone przez spec­jal­istów z firmy Per­cep­tus sp. z o. o. oraz part­nerów firmy. W poprzed­nich lat­ach podobną nagrodę otrzy­mały: IBM Pol­ska Sp. z o.o., UKE, Mazel MH Mazurkiewicz Sp. j., REC Pol­ska Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Microsoft Sp. z o.o., ADB Pol­ska Sp. z o.o., Lumel S.A., Meta­Pack Poland Sp. z o.o..

Serdecznie grat­u­lu­jemy!

Cink​ciarz​.pl zacieś­nia współpracę z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki

Cink​ciarz​.pl zacieś­nia współpracę z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Spółka chce przekazać stu­den­tom nie tylko sprzęt do pracy oraz zapewnić miejsce do odby­wa­nia prak­tyk, ale także podzielić się cen­nym doświadczeniem.

Cink​ciarz​.pl od wielu miesięcy akty­wnie współpracuje z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Przy udziale Geek Club, orga­ni­za­cji sku­pi­a­jącej miłośników pro­gramowa­nia, zor­ga­ni­zowano już szereg atrak­cyjnych wydarzeń. W ub. roku aka­demickim niemal 200 osób spotkało się na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim, by wspól­nie oglą­dać na żywo trans­misję z kon­fer­encji Google I/​O. Z kolei ponad 100 pasjonatów nowych tech­nologii obe­jrzało na uczelni kon­fer­encję Face­book F8. Dzięki współpracy WIEA UZ z firmą Cink​ciarz​.pl, orga­ni­za­torom udało się włączyć Zieloną Górę do grona 30 miast z całego świata, w których umożli­wiono udział on-​line w tym wydarze­niu. To nie koniec wspól­nych dzi­ałań. Cink​ciarz​.pl wraz z reprezen­tan­tami WIEA będzie orga­ni­zował kole­jne tego typu spotka­nia, m.in. dla osób sku­pi­onych wokół Geek Club i JUG.

Zgod­nie z założe­ni­ami nowego pro­jektu, reprezen­tanci firmy rozwiną współpracę także w zakre­sie dydak­tyki i zajęć prak­ty­cznych. W ramach zakładanych dzi­ałań poprowadzą wykłady na kierunk­ach “infor­matyka” oraz “biznes elek­tron­iczny”. — Zależy nam, aby stu­denci mieli sty­czność nie tylko z teorią aka­demicką, ale także rozwiązy­wali zagad­nienia inżynier­skie, które wys­tępują w fir­mie np. na poziomie pro­jek­towa­nia i roz­woju opro­gramowa­nia — zapowiada Piotr Kiciński, wiceprezes Cink​ciarz​.pl.

Cink​ciarz​.pl poprowadzi nie tylko szereg wykładów, ale również, na późniejszym etapie współpracy, niewyk­luc­zona jest real­iza­cja zajęć lab­o­ra­to­ryjnych w mniejszych gru­pach. Współpraca będzie się także odby­wała w obszarze dzi­ałal­ności kół naukowych. Spółka jest gotowa do przekaza­nia sprzętu na potrzeby zajęć prak­ty­cznych. Firma wyposaży stanowiska umożli­wia­jące pro­jek­towanie aplikacji na urządzenia mobilne. Zostaną przy­go­towane stanowiska dewelop­er­skie, zaopa­tr­zone m.in. w kom­put­ery, tablety, smart­fony i smartwatche.

Poza przekazaniem sprzętu spółka odd­eleguje również doświad­c­zonych pra­cown­ików, którzy będą wspier­ali stu­den­tów w trak­cie real­iza­cji pro­jek­tów. Udział firmy w pro­ce­sie ksz­tałce­nia stu­den­tów zapewnią senior devel­op­erzy i project man­agerowie. Tem­atyka zajęć będzie inspirowana rzeczy­wistymi potrze­bami przedsiębiorstwa.

- Głos prak­tyka, spec­jal­isty z dużej firmy zaj­mu­jącej się na co dzień wdrażaniem konkret­nych rozwiązań, jest dla stu­denta moty­wu­jący. Stu­dent uzyskuje dzięki takiej inter­akcji głęb­szą świado­mość, że teorie, których uczy się na zaję­ci­ach, są zas­tosowywane w prak­tyce. A przykłady, warto powiedzieć to szcz­erze, są najlep­szą formą naucza­nia — tłu­maczy prof. Marcin Mru­gal­ski, dziekan WIEA.

Spółka otworzyła także pro­gram prak­tyk stu­denc­kich. Tylko pod­czas kończącego się okresu let­niego, kilku­nastu stu­den­tów zdobyło doświad­cze­nie w dziale IT. Mieli okazję wziąć udział w pra­cach związanych z testowaniem i roz­wo­jem opro­gramowa­nia. Więk­szość z nich przedłużyła staż, pod­pisu­jąc umowy dos­tosowane do ich możli­wości cza­sowych. Kole­jni prak­tykanci już wkrótce dołączą do zespołu. — Dzięki tej współpracy stu­denci zwięk­szają swoje szanse na znalezie­nie atrak­cyjnego zatrud­nienia nie tylko po zakończe­niu studiów, ale także już w trak­cie ich trwa­nia. Wielu aktu­al­nych pra­cown­ików spółki Cink​ciarz​.pl to absol­wenci wydzi­ału WIEAdodaje Piotr Kiciński.

Spółka Cink​ciarz​.pl to jedna z najszy­b­ciej rozwi­ja­ją­cych się firm w Europie. Z usług lid­era inter­ne­towego rynku wymi­any walut korzys­tają m.in. przed­siębiorstwa i insty­tucje oraz klienci indy­wid­u­alni. Od 2010 r. firma z powodze­niem funkcjonuje w sek­torze fin­tech. Sys­tem rozwiązań, które ofer­uje to innowa­cyjny pro­dukt finan­sowy. Firma należy do orga­ni­za­cji SWIFT, zrzesza­jącej najwięk­sze banki oraz insty­tucje finansowe.

Ser­wis jest dostępny przez całą dobę. Użytkown­icy mają możli­wość wymi­any waluty za pomocą port­fela walu­towego, mod­elu transakcji społecznoś­ciowych oraz z rachunku bankowego. Wymi­anę walut wspiera szereg narzędzi: stałe zlece­nie, polece­nie zapłaty, alert walu­towy. Ser­wis udostęp­nia również aplikacje mobilne na wszys­tkie najpop­u­larniejsze sys­temy oper­a­cyjne: Android, iOS, Win­dows Phone, Black­berry oraz Win­dows 8.

Firma akty­wnie wspiera ideę sportu. Cink​ciarz​.pl jest spon­sorem klubu koszykarskiego Chicago Bulls oraz Ofic­jal­nym Spon­sorem Reprezen­tacji Pol­ski w piłce nożnej.

Zakończe­nie II edy­cji Meta­Pack Sum­mer Acad­emy

W dni­ach 429 lipca 2016r w siedz­i­bie firmy Meta­Pack odbył się czteroty­god­niowy staż stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ. Stu­denci pra­cow­ali w zes­pole devel­op­er­skim z wyko­rzys­taniem metodologii SCRUM. Poz­nali wzorce pro­jek­towe, sposoby tworzenia ser­wisów sieciowych, metody wyda­jnego dostępu do danych, mech­a­nizmy testowa­nia kodu z wyko­rzys­taniem SoupUI jak i usług sieciowych oraz wyko­rzys­tanie sys­temu kon­troli wer­sji Team Foun­da­tion Server. Miło nam poin­for­mować, iż 7 stu­den­tów WIEA otrzy­mało propozy­cję dal­szej współpracy i łączenia studiów z pracą zawodową.

Serdecznie grat­u­lu­jemy!!!