Pro­fil badawczy

Bada­nia naukowe w Insty­tu­tach


Insty­tut Inżynierii Elek­trycznej

 • Kom­paty­bil­ność elek­tro­mag­ne­ty­czna i jakość energii elektrycznej,
 • Impul­sowe trans­for­mowanie napięć przemiennych,
 • Sterowanie przesyłem energii elek­trycznej w rozpros­zonych i kon­wencjon­al­nych sys­temach energetycznych.

Insty­tut Metrologii, Elek­tron­iki i Informatyki

 • Przyrządy i sys­temy pomi­arowe do mon­i­torowa­nia obiek­tów i pro­cesów technologicznych,
 • Sztuczna inteligencja w diag­nos­tyce obiek­tów i pro­cesów przemysłowych,
 • Pomi­ary pre­cyzyjne wybranych wielkości elektrycznych.
 • Zaawan­sowane metody specy­fikacji, anal­izy, syn­tezy i imple­men­tacji sys­temów cyfrowych real­i­zowanych w postaci układów typu ASIC,
 • Zas­tosowanie języków opisu sprzętu HDL w syn­tezie mikrosys­temów cyfrowych,
 • Zin­te­growane pro­jek­towanie sprzętu i oprogramowania,
 • Metody pro­jek­towa­nia sys­temów informacyjnych,
 • Urządzenia elek­tron­iczne oraz sys­temy mikroprocesorowe.

Insty­tut Sterowa­nia i Sys­temów Informatycznych

 • Metody obliczeń inteligent­nych w diagnostyce,
 • Sys­temy wielowymi­arowe 2D i nD, pro­cesy powtarzalne,
 • Sztuczne sieci neu­ronowe i mod­ele wielo­mi­anowe w mod­e­lowa­niu i identyfikacji,
 • Metody matem­aty­czne w opty­mal­iza­cji pro­cesów o para­me­trach rozłożonych,
 • Grafika kom­put­erowa i mul­ti­me­dia, sys­temy informatyczne,
 • Algo­rytmy ewolucyjne i ich zastosowania,
 • PKI oraz sys­temy ochrony infor­ma­cji przed zakłóceniami,
 • Zas­tosowanie wybranych tech­nika sztucznej inteligencji w budowie mod­eli rozmytych,
 • Zas­tosowanie metod i mod­eli rozmy­tych w anal­izie wybranych procesów.