Ogłoszenia

Wybory do Rady Dok­toran­tów

Dok­torancka Komisja Wybor­cza orga­nizuje wybory uzu­peł­ni­a­jące do Rady Dok­toran­tów na naszym Wydziale oraz Rady Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Zgłoszenia kandy­datur będą przyj­mowane do dnia 13.03.2017 r.
Szczegóły w załączniku.
Zachę­camy do zgłasza­nia się oraz akty­wnego uczest­nictwa w wyborach!

Spotkanie z dyplo­man­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017 (stu­dia NIES­TACJONARNE)

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 4 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2. W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym i ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 3 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• kon­trolą prac dyplo­mowych w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie jest skierowane do pra­cown­ików Wydzi­ału, w szczegól­ności pro­mo­torów prac dyplo­mowych, których dyplo­manci planują złoże­nie prac dyplo­mowych w lutym br..

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się
6 lutego br. godz. 10:00 sala 115 A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• rekru­tacją na II stopień studiów,
• kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim rejestrem prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie władz Wydzi­ału ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
15 listopada br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
19 listopada br. godz. 12:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówiony zostanie zakres dzi­ałal­ności władz Wydzi­ału, grupy spraw, związane z pod­nosze­niem jakości ksz­tałce­nia oraz wskazanie zostaną aspekty wspól­nych kon­sul­tacji i akty­wnego udzi­ału w życiu Wydzi­ału.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Godziny otwar­cia Dziekanatu

Dziekanat jest czynny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9.0013.00.

W soboty zjaz­dowe dziekanat jest czynny w godz­i­nach 9.0013.00

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+ doty­czące wyjazdów na stu­dia i prak­tyki za granicą w semes­trze let­nim 2015/​16. Koor­dy­na­tor będzie dostępny dla stu­den­tów w czwartek 8 października 2015r., w godz. 11.0013.30, sala nr 7 budynek WIEA.

Anki­ety (semestr letni 2014/​2015)

Szanowni Stu­denci, ruszają kole­jne edy­cje ankiet:

  • ANKI­ETA OCENY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
  • ANKI­ETA OCENY PRZEDMIOTU
  • ANKI­ETA ZAD­OWOLE­NIA Z WARUNKÓW STUDIOWANIA.

Anki­ety doty­czą semes­tru let­niego 2014/​2015 i można je wypełnić od 15.06.2015r do 30.11.2015r.

Raporty z ewalu­acji przed­miotów, oceny prowadzącego i zad­owole­nia z warunków stu­diowa­nia, opra­cow­ane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, pub­likowane są na stronie Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia i stronie Wydzi­ału zakładka „Dziekanat”, a następ­nie zakładka „Jakość kształcenia”.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Ankiety od 15.06.2015 do 30.11.2015.pdf)Szczegółowe infor­ma­cje[ ]201 kB

Anki­ety

Szanowni Stu­denci, ruszają kole­jne edy­cje ankiet:

  • ANKI­ETA OCENY PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA
  • ANKI­ETA OCENY PRZEDMIOTU
  • ANKI­ETA ZAD­OWOLE­NIA Z WARUNKÓW STUDIOWANIA.

Anki­ety doty­czą semes­tru zimowego 2014/​2015 i można je wypełnić do 31.03.2015r.

Raporty z ewalu­acji przed­miotów, oceny prowadzącego i zad­owole­nia z warunków stu­diowa­nia, opra­cow­ane przez Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, pub­likowane są na stronie Uczel­ni­anego Sys­temu Zapew­ni­a­nia Jakości Ksz­tałce­nia i stronie Wydzi­ałowej zakładka „studenci”.

Jeżeli stu­denci WEIiT nie wylo­sują tokena na spotka­ni­ach z pra­cown­ikami to mogą to zro­bić w pokoju 13c budynek A-​2 od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach od 8.00 do 15.00. Proszę mieć aktu­alną legi­t­y­mację stu­dencką lub doktorancką.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Ankiety_31.03.2015.pdf)Szczegółowe infor­ma­cje[ ]84 kB