Ogłoszenia

Prof. Eric Rogerts z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton 15. dok­torem hon­orowym Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego

W piątek, 23 czer­wca br. w auli rek­toratu przy ul. Liceal­nej odbyła się uroczys­tość wręczenia tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Eri­cowi Rogert­sowi z Uni­w­er­sytetu w Southamp­ton, który od 20 lat ściśle współpracuje z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki WIEA UZ. Uczest­niczyli w niejJego Mag­nif­i­cencja Rek­tor prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, prorek­tor d/​s nauki i współpracy z zagranicą prof. dr. hab. Giorgi Melikidze, prorek­tor d/​s roz­woju dr hab. inż. Andrzej Pieczyński, prof. UZ, dziekan WIEA – dr hab. inż. Marcin Mru­gal­ski, prof. UZ.

Licznie staw­ili się naukowcy z reprezen­tu­jący uczel­nie z całej Pol­ski. Byli to: prof. dr hab. Ewaryst Rafa­jłow­icz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ewa Skubalska-​Rafajłowicz (Politech­nika Wrocławska), prof. dr hab. inż. Ste­fan Domek (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. dr hab. inż. Lech Grze­siak (Politech­nika Warsza­wska), prof. dr hab. inż. Czesław Smut­nicki (Politech­nika Wrocławska), dr hab. inż. Krzysztof Okarma, prof. nadzw. ZUT (Zachod­niopo­morski Uni­w­er­sytet Tech­no­log­iczny w Szczecinie), prof. Zbig­niew Banaszak (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Andrzej Dzieliński, prof. nadz. PW (Politech­nika Warsza­wska), dr inż. Janusz Staszewski (Politech­nika Wrocławska), dr Robert Bere­zowski (Politech­nika Kosza­l­ińska), dr hab. inż. Kaz­imierz Jaracz (Państ­wowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku) i dr Marek Majew­ski (Uni­w­er­sytet Łódzki). Na uroczys­tość przy­byli także przy­ja­ciele prof. Eryka Rogersa – prof. dr hab. inż. Rudolf Raben­stein z FriedricAlexander-​Universität Erlangen-​Nürnberg (FAU) z małżonką oraz dr Bing Chu z Uni­w­er­sytetu w Southampton.

Wzięli w niej również udział dziekani następu­ją­cych Wydzi­ałów UZ: Artysty­cznego – dr hab. Bar­bara Liter­ska, prof. UZ, Budown­ictwa, Architek­tury i Inżynierii Środowiska – dr hab. inż. Andrzej Grein­ert, prof. UZ, Fizyki i Astronomii – prof. dr hab. Andrzej Drzewiński, Human­isty­cznego – dr hab. Sła­womir Kufel, prof. UZ, Matem­atyki, Infor­matyki i Ekonometrii – dr hab. Lon­gin Rybiński, prof. UZ, Ped­a­gogiki, Psy­chologii i Socjologii – dr hab. inż. Marek Fur­manek, prof. UZ.

W swoim wys­tąpi­e­niu rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński zaak­cen­tował, że na 15 dok­torów hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego trzej to uczeni spoza Pol­ski. Po raz trzeci będzie to wybitna postać świa­towej nauki. Co więcej, ta Osoba jest wręcz zaprzy­jaźniona z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki UZ i od blisko 20 lat ściśle z Insty­tutem współpracuje – dodał. Mnie w tej kari­erze naukowej zain­try­gowały dwie rzeczy – kontynuował.

Po pier­wsze fakt, że prof. Eryk Rogers jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych i wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich przez przed­staw­icieli ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach na 5 kon­ty­nen­tach. O wysokim uzna­niu Jego pozy­cji naukowej na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w nich uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie fun­dacje badaw­cze tj. ESPRC oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Można zatem zaryzykować stwierdze­nie, że jest wybit­nym naukow­cem w swo­jej dziedzinie.

Po drugie warto pod­kreślić, że znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Zostało to udoku­men­towane wydaniem wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60. artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180. artykułami wygłos­zonymi pod­czas wiodą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji. Z tego faktu – jako zielonogórskie środowisko naukowe – powin­niśmy być dumni. Za chwilę prof. Eryk Rogers dołączy do grona naszych dok­torów honorowych.

Prof. T. Kuczyński przy­pom­niał zebranym nazwiska doty­chcza­sowych dok­torów hon­orowych Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego. Ten tytuł otrzy­mali w kole­jności Pro­fe­sorowie: Tadeusz Kac­zorek, Ryszard Tadeusiewicz, Julian Musielak, Hen­ryk Tunia, Owen Gin­gerich, Jan Węglarz, Diethard Pal­laschke, ksiądz biskup dr Adam Dyczkowski, Mar­ian Piotr Kaźmierowski, Lech Górniewicz, Krzysztof Pen­derecki, Woj­ciech Dem­bowski i Richard Wielebin­ski oraz Zbig­niew Kowal.

Po czym poprosił o przed­staw­ie­nie syl­wetki prof. Eryka Rogersa dra hab. inż. Marcina Mru­gal­skiego, prof. UZ, dziekana Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, wniosko­dawcę hon­orowego prze­wodu doktorskiego.

Prof. Marcin Mru­gal­ski powiedział: Związki pro­fe­sora Eryka Rogersa z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim, a przede wszys­tkim z Wydzi­ałem Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki trwają nieprz­er­wanie od dwudzi­estu lat. W tym cza­sie wraz z pra­cown­ikiem Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych prof. dr hab. inż. Krzysztofem Gałkowskim real­izuje wspólny pro­gram badaw­czy w zakre­sie sys­temów wielowymi­arowych. W pro­gramie uczest­niczyło i nadal uczest­niczy wielu dok­toran­tów, dok­torów lub dok­torów habil­i­towanych Wydzi­ału. W ramach real­i­zowanej współpracy badaw­czej rozwiązano wiele kluc­zowych prob­lemów teorii sterowa­nia dla układów wielowymi­arowych. Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski wraz z swoimi współpra­cown­ikami utworzyli szkołę naukową w zakre­sie sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem przy uży­ciu pode­jś­cia pro­cesów pow­tarzal­nych. Część wyników ich pracy została opub­likowana w mono­grafii naukowej autorstwa E. Rogers, K. Gałkowski, D.H. Owens zaty­tułowanej „Con­trol sys­tems the­ory and appli­ca­tions for lin­ear repet­i­tive processes”, a wydanej w wydawnictwie Springer Ver­lag w 2007 r. Pon­adto, efek­tem współpracy naukowej jest ponad dwieś­cie pub­likacji w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach i kon­fer­enc­jach międzynarodowych.

Pro­fe­sorowie Rogers i Gałkowski opra­cow­ali również znaczną liczbę numerów tem­aty­cznych w wiodą­cych cza­sopis­mach naukowych, w tym również w wydawanym na Wydziale cza­sopiśmie z listy filadelfi­jskiej Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Sci­ence. Zor­ga­ni­zowali również wiele spec­jal­nych sesji na wiodą­cych w dziedzinie automatyki między­nar­o­dowych konferencjach.

W ciągu dwudziesto­let­niej współpracy, prof. Eryk Rogers wielokrot­nie prze­by­wał z wiz­y­tami badaw­czymi w Zielonej Górze, pod­czas których wygłosił kilka­naś­cie wykładów naukowych. Także pra­cown­icy Wydzi­ału wielokrot­nie prze­by­wali z wiz­y­tami badaw­czymi na Uni­ver­sity of Southamp­ton. Warto pod­kreślić, iż w ramach pro­gramu Eras­mus wielu stu­den­tów Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki odby­wało półroczne lub roczne stu­dia na macierzys­tej uczelni prof. Eryka Rogersa.

Pro­fe­sorowie Eryk Rogers i Krzysztof Gałkowski byli współtwór­cami kon­fer­encji IEEE Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (nDS) w 1998 r. w Łagowie Lubuskim. Kon­fer­encje te były później współor­ga­ni­zowane co dwa lata w różnych kra­jach Europy, kole­jno w: Polsce, Niem­czech, Por­tu­gali, Francji i Grecji. Kon­fer­encja ponownie odbędzie się we wrześniu 2017 roku w Polsce na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim.

Mając na uwadze ogromny dorobek naukowy, dydak­ty­czny, osiąg­nię­cia w zakre­sie roz­woju kadry, wysoką pozy­cję naukową oraz uznanie w świecie, a także zasługi dla roz­woju Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, w tym szczegól­nie Wydzi­ału, Rada Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego dnia 23 listopada 2016 roku pod­jęła jed­no­myślną uch­wałę w sprawie wys­tąpi­enia do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego z wnioskiem o nadanie prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Pon­adto, na tym samym posiedze­niu Rada pod­jęła również uch­wałę o wys­tąpi­e­niu z wnioskiem do Sen­atu Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego o powierze­nie prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowaniu.

Dnia 7 grud­nia 2016 r. Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego roku pod­jął uch­wałę w której wyraził zgodę na wszczę­cie postępowa­nia w sprawie nada­nia prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego oraz wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia prof. Krzyszto­fowi Gałkowskiemu obow­iązków pro­mo­tora w tym postępowa­niu. Pon­adto, Senat wyraził pozy­ty­wną opinię w sprawie powierzenia przy­go­towa­nia opinii wspier­a­ją­cych Sen­atom Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie.

Dnia 19 kwiet­nia 2017 roku po zapoz­na­niu się z przesłanymi i przyję­tymi przez Sen­aty Politech­niki Wrocławskiej i Zachod­niopo­morskiego Uni­w­er­sytetu Tech­no­log­icznego w Szczecinie recen­z­jami prof. dr hab. inż. Ewarysta Rafa­jłow­icza i prof. dr hab. inż. Ste­fana Domka, Senat Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego pod­jął uch­wałę nr 84 o nada­niu prof. Erykowi Roger­sowi tytułu dok­tora hon­oris causa Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Oto treść lau­dacji, którą wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski:
Mam ogromny zaszczyt i przy­jem­ność przed­stawić najważniejsze osiąg­nię­cia wielce zasłużonego dla roz­woju automatyki, wybit­nego uczonego prof. Eryka Rogersa, który od ponad 20 lat utrzy­muje ścisłe kon­takty z zielonogórskim środowiskiem naukowym, głównie z Insty­tutem Sterowa­nia i Sys­temów Infor­maty­cznych, Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki. W ramach tej wielo­let­niej i owoc­nej współpracy prof. Eryk Rogers wspierał nasze środowisko zarówno w zakre­sie indy­wid­u­al­nego roz­woju jego członków, jak i ksz­tał­towa­nia pozy­ty­wnej opinii o naszym ośrodku w między­nar­o­dowym środowisku automatyki i teorii systemów.

Prof. Eryk Rogers urodził się 20 wrześ­nia 1956r. w Magher­felt w Irlandii Północ­nej i jest oby­wa­telem Wielkiej Bry­tanii. Stu­dia pier­wszego stop­nia z inżynierii mechan­icznej odbył w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast w Irlandii Północ­nej. Stop­nie mag­is­tra oraz dok­tora w obszarze sys­temów sterowa­nia uzyskał w The Uni­ver­sity of Sheffield w Wielkiej Bry­tanii. Stopień naukowy Doc­tor of Sci­ence będący odpowied­nikiem habil­i­tacji, również z zakresu sys­temów sterowa­nia, uzyskał w The Queen’s Uni­ver­sity of Belfast. Od 1990 r. jest pra­cown­ikiem Insty­tutu Elek­tron­iki i Infor­matyki na Wydziale Fizyki i Nauk Stosowanych Uni­w­er­sytetu Southamp­ton w Wielkiej Bry­tanii. Od 1999 r. jest pro­fe­sorem teorii i pro­jek­towa­nia sys­temów sterowa­nia. Jego zain­tere­sowa­nia dydak­ty­czne mieszczą się w tej tem­atyce, jak również doty­czą zagad­nień przek­sz­tał­ca­nia syg­nałów oraz teorii obwodów.

Prof. Eryk Rogers jest uznanym na świecie spec­jal­istą w zakre­sie teorii sterowa­nia i jej zas­tosowań. Stworzył szkołę naukową poświę­coną sterowa­niu proce­sami pow­tarzal­nymi, teorii i zas­tosowan­iom metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem, pode­jść behaw­io­ral­nych w sterowa­niu układami wielowymi­arowymi i hybry­dowymi oraz teorii sys­temów z dynamiką pow­tarzalną. Opra­cow­ane przez prof. Eryka Rogersa metody anal­izy i sterowa­nia znalazły zas­tosowanie w zakre­sie sterowa­nia auto­nom­icznymi pojaz­dami pod­wod­nymi, napę­dami elek­trycznymi, turbinami wia­trowymi oraz sieci­ami sen­so­rycznymi. Był inic­ja­torem pio­nier­s­kich badań w obszarze sterowa­nia pow­tarzal­nego drga­ni­ami u ludzi, np. w choro­bie Parkin­sona oraz zas­tosowaniem metod sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem w zada­ni­ach reha­bil­i­tacji osób po wylewie. Jest twórcą robo­t­yki rehabilitacyjnej.

W ramach swoich prac badaw­czych prof. Eryk Rogers uzyskał wiele ory­gi­nal­nych wyników opub­likowanych między innymi w pię­ciu mono­grafi­ach wydanych w prestiżowych wydawnictwach Springer oraz Wil­ley, w ponad 200 artykułach naukowych w wiodą­cych cza­sopis­mach i ponad 250 artykułach kon­fer­en­cyjnych. Te artykuły ukazały się w najbardziej prestiżowych cza­sopis­mach m.in. Amerykańskiego Sto­warzyszenia Inżynierów Elek­tryków i Elek­tron­ików (IEEE) i mate­ri­ałach najbardziej cenionych kon­fer­encji, tj. Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, Euro­pean Con­trol Con­fer­ence, Con­fer­ence on Deci­sion and Con­trol oraz IFAC World Con­gress. Należy pod­kreślić, iż znaczna część dorobku prof. Eryka Rogersa w zakre­sie anal­izy i sterowa­nia proce­sami pow­tarzal­nymi oraz teorii i zas­tosowań sterowa­nia iter­a­cyjnego z ucze­niem pow­stała we współpracy z zespołem badaw­czym Insty­tutu Sterowa­nia i Sys­temów Infor­matyki Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego co zostało udoku­men­towane wydaniem jed­nej wspól­nej mono­grafii w wydawnictwie Springer, ponad 60 artykułami naukowymi w najważniejszych cza­sopis­mach i ponad 180 artykułami we wiodą­cych kon­fer­enc­jach międzynarodowych.

Bada­nia naukowe prof. Eryka Rogersa zostały wielokrot­nie wyróżnione prestiżowymi nagro­dami przyz­nawanymi przez środowiska naukowe. Pośród nich można wymienić: nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł w cza­sopiśmie IEEE Con­trol Sys­tems Mag­a­zine — Award Out­stand­ing Paper Award 2013 for Iter­a­tive Learn­ing Con­trol in Health Care zaty­tułowany Elec­tri­cal Stim­u­la­tion and Robotic — Assisted Upper — Limb Stroke Reha­bil­i­ta­tion, nagrodę za wyróż­ni­a­jący się artykuł kon­fer­encji: Best paper award IEEE Inter­na­tional Con­fer­ence on Reha­bil­i­ta­tion and Con­trol 2009. Pon­adto, prof. Eryk Rogers został odz­nac­zony prestiżowym medalem Sir Harold Hart­ley Medal Insti­tute of Mea­sure­ment and Con­trol za wyjątkowe osiąg­nię­cia w tech­nologii, pomi­arach i sterowa­niu w 2011 r.

Oprócz inten­sy­wnej pracy naukowej prof. Eryk Rogers bierze akty­wny udział w dzi­ałal­ności orga­ni­za­cyjnej na rzecz świa­towego środowiska naukowego. Pełnił i nadal pełni szereg ważnych funkcji pochodzą­cych z wyboru w między­nar­o­dowych insty­tuc­jach naukowych. W szczegól­ności pełni stanowisko redak­tora naczel­nego znanego cza­sopisma naukowego w dziedzinie automatyki Inter­na­tional Jour­nal of Con­trol wydawanego przez prestiżowe wydawnictwo Tay­lor and Fran­cis, a także cza­sopisma Mul­ti­di­men­sional Sys­tems and Sig­nal Pro­cess­ing wydawanego przez niem­niej prestiżowe wydawnictwo Springer. Jest członkiem komitetów redak­cyjnych wielu prestiżowych cza­sop­ism naukowych, w tym zielonogórskiego Inter­na­tional Jour­nal of Applied Math­e­mat­ics and Com­puter Science.

Prof. Eryk Rogers pełnił rolę prze­wod­niczącego między­nar­o­dowego komitetu naukowego jed­nej z głównych kon­fer­encji w dziedzinie automatyki IEEE Multi-​Conference on Con­trol 2012. Był współza­łoży­cielem i jest do tej pory współprze­wod­niczą­cym między­nar­o­dowego komitetu naukowego kon­fer­encji poświę­conej układom wielowymi­arowym noszącej nazwę Inter­na­tional Work­shop on Mul­ti­di­men­sional Sys­tems (NDS). Ta kon­fer­encja została zain­au­gurowana w Zielonej Górze w lat­ach 1998 i 2000, a jej następna edy­cja ponownie odbędzie się w Zielonej Górze we wrześniu 2017 r. Pon­adto, jest członkiem komitetów naukowych wielu znaczą­cych między­nar­o­dowych kon­fer­encji naukowych m.in. Math­e­mat­i­cal The­o­ries for Net­works and Sys­tems, UK Inter­na­tional Con­fer­ence on Con­trols, Amer­i­can Con­trol Con­fer­ence, IFAC 2017 World Con­gress. Pośród nich można wyszczegól­nić jedną z najważniejszych pol­s­kich kon­fer­encji z dziedziny automatyki orga­ni­zowanej pod patronatem IEEE, tj. Inter­na­tional Con­fer­ence on Meth­ods and Mod­els in Automa­tion and Robot­ics (MMAR).

Prof. Eryk Rogers prowadzi między­nar­o­dową współpracę naukową z wieloma uni­w­er­syte­tami, a szczegól­nie oży­wioną z Uni­w­er­sytetem Zielonogórskim. Jest zapraszany do prowadzenia wspól­nych prac badaw­czych, wygłasza­nia wykładów oraz recen­zowa­nia prac dok­tors­kich do ponad 100 ośrod­ków badaw­czych w wielu kra­jach pośród których można m.in. wyszczegól­nić: USA, Chiny, Argen­tynę, Chile, Aus­tralię, Kuwejt oraz prawie wszys­tkie kraje europejskie.

O uzna­niu wysok­iej pozy­cji naukowej pro­fe­sora Eryka Rogersa na świecie świad­czą również liczne pro­jekty kra­jowe i między­nar­o­dowe, które prowadził lub w których uczest­niczył, finan­sowane przez bry­tyjskie i między­nar­o­dowe fun­dacje badaw­cze oraz orga­ni­za­cje prze­mysłowe i rzą­dowe. Bierze również udział w charak­terze eksperta w pra­cach wielu orga­ni­za­cji finan­su­jącej bada­nia naukowe, m.in. The Engi­neer­ing and Phys­i­cal Sci­ence Research Coun­cil w Wielkiej Bry­tanii a także w Irlandii, Holandii, Niem­czech i Aus­tralii. Jest doradcą dwóch bry­tyjs­kich depar­ta­men­tów rzą­dowych podległych bezpośred­nio odpowied­nim min­is­terst­wom – Depart­ment of Health oraz Depart­ment of Busi­ness, Inno­va­tion and Skills.

Prof. Eryk Rogers wypro­mował 22 dok­torów – w tym 2 osoby z Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego – dr Annę Soskę oraz dr. Marka Przed­wo­jskiego. Obec­nie jest pro­mo­torem 6 dok­toran­tów – w tym jed­nej stu­den­tki z Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego.

Jestem głęboko przeko­nany, iż prof. Eryk Rogers jest i nadal będzie naszym znakomi­tym ambasadorem w świecie nauki.

Po lau­dacji nastąpiło nadanie tytułu dok­tora hon­oris causa prof. Erykowi Roger­sowi. Stosowną for­mułę po łacinie wygłosił prof. K. Gałkowski, a rek­tor UZ prof. Tadeusz Kuczyński w asyś­cie dziekana WIEA wręczył prof. E. Roger­sowi dyplom. Następ­nie prof. Eryk Rogers wygłosił wykład, pod­czas którego opowiedział o swo­jej drodze naukowej.

Fot. Kaz­imierz Adamczewski

Deklaracja wyboru języka

Doty­czy stu­den­tów pier­wszego roku studiów I stop­nia, kierunków:
1) Automatyka i robo­t­yka,
2) Biznes elek­tron­iczny,
3) Elek­trotech­nika,
4) Infor­matyka.

Wybór przed­miotów
Język ang­iel­ski I-​IV/​Język niemiecki I-​IV
Prosimy o składanie deklaracji wyboru (zapisy na listy w dziekana­cie) do poniedzi­ałku 12 czer­wca br.
Dodatkowe infor­ma­cje – w dziekancie.

Spotka­nia ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­ni­ach, które odbędą się
STU­DIA STACJONARNE
24 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

STU­DIA NIES­TACJONARNE
27 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

W cza­sie spotkań będą poruszane kwestie związane m.in. z:
• Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egza­m­i­na­cyjną,
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• podzi­ałem na spec­jal­ności i wyborem przedmiotów.

Wybory do Rady Dok­toran­tów

Dok­torancka Komisja Wybor­cza orga­nizuje wybory uzu­peł­ni­a­jące do Rady Dok­toran­tów na naszym Wydziale oraz Rady Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Zgłoszenia kandy­datur będą przyj­mowane do dnia 13.03.2017 r.
Szczegóły w załączniku.
Zachę­camy do zgłasza­nia się oraz akty­wnego uczest­nictwa w wyborach!

Spotkanie z dyplo­man­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017 (stu­dia NIES­TACJONARNE)

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 4 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2. W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym i ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 3 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• kon­trolą prac dyplo­mowych w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie jest skierowane do pra­cown­ików Wydzi­ału, w szczegól­ności pro­mo­torów prac dyplo­mowych, których dyplo­manci planują złoże­nie prac dyplo­mowych w lutym br..

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się
6 lutego br. godz. 10:00 sala 115 A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• rekru­tacją na II stopień studiów,
• kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim rejestrem prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie władz Wydzi­ału ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
15 listopada br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
19 listopada br. godz. 12:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówiony zostanie zakres dzi­ałal­ności władz Wydzi­ału, grupy spraw, związane z pod­nosze­niem jakości ksz­tałce­nia oraz wskazanie zostaną aspekty wspól­nych kon­sul­tacji i akty­wnego udzi­ału w życiu Wydzi­ału.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+ doty­czące wyjazdów na stu­dia i prak­tyki za granicą w semes­trze let­nim 2015/​16. Koor­dy­na­tor będzie dostępny dla stu­den­tów w czwartek 8 października 2015r., w godz. 11.0013.30, sala nr 7 budynek WIEA.