Ogłoszenia

Fes­ti­wal Nauki 2017

Mamy przy­jem­ność zaprosić Państwa do udzi­ału w pokazach i wykładach Fes­ti­walu Nauki 2017, który odbędzie się dnia 5 czer­wca 2017 r. na Uni­w­er­syte­cie Zielonogórskim.

Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki przy­go­tował kilka­naś­cie pokazów pop­u­larnonaukowych, skierowanych zarówno do młodzieży, jak i dorosłych. Zapraszamy do zapoz­na­nia się z naszym programem.

Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (FN_WIEA_2017-Program_v3.pdf)Fes­ti­wal Nauki WIEA — Program[ ]641 kB


Udział w poszczegól­nych wykładach i pokazach możliwy będzie wyłącznie po wcześniejszym zare­je­strowa­niu się na wybrane pokazy na stronie
https://​webapps​.uz​.zgora​.pl/​w​w​w​_​f​e​s​t​i​w​a​l​/​p​u​b​l​i​c​/

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia budynków naszego Wydzi­ału. Dane adresowe:
Kam­pus A Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego
Budynek Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki, oznacze­nie A-​2
ul. Szafrana 2,
Hala Wydzi­ału, oznacze­nie A-​9
ul. Szafrana 25

Link do strony Fes­ti­walu Nauki
http://​www​.fn​.uz​.zgora​.pl/


Wydzi­ałowy Koor­dy­na­tor Fes­ti­walu Nauki 2017
dr inż. Piotr Mróz
Ten adres pocz­towy jest chro­niony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włącze­nie w przeglą­darce obsługi JavaScript.
Tel.: 68 328 22 22, 68 328 25 13

Spotka­nia ze starostami i członkami grup dziekańs­kich

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­ni­ach, które odbędą się
STU­DIA STACJONARNE
24 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

STU­DIA NIES­TACJONARNE
27 maja br. godz. 11:15 sala 6a A-​2

W cza­sie spotkań będą poruszane kwestie związane m.in. z:
• Reg­u­laminem Studiów i obow­iązkami związanymi z sesją egza­m­i­na­cyjną,
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• podzi­ałem na spec­jal­ności i wyborem przedmiotów.

Wybory do Rady Dok­toran­tów

Dok­torancka Komisja Wybor­cza orga­nizuje wybory uzu­peł­ni­a­jące do Rady Dok­toran­tów na naszym Wydziale oraz Rady Insty­tutu Metrologii, Elek­tron­iki i Infor­matyki. Zgłoszenia kandy­datur będą przyj­mowane do dnia 13.03.2017 r.
Szczegóły w załączniku.
Zachę­camy do zgłasza­nia się oraz akty­wnego uczest­nictwa w wyborach!

Spotkanie z dyplo­man­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017 (stu­dia NIES­TACJONARNE)

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 4 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2. W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym i ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Spotkanie w sprawie składa­nia prac dyplo­mowych w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się 3 lutego br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• kon­trolą prac dyplo­mowych w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim repozy­to­rium prac dyplo­mowych.

Spotkanie jest skierowane do pra­cown­ików Wydzi­ału, w szczegól­ności pro­mo­torów prac dyplo­mowych, których dyplo­manci planują złoże­nie prac dyplo­mowych w lutym br..

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Spotkanie z dyplo­man­tami, stu­den­tami składa­ją­cymi prace dyplo­mowe w lutym 2017

Zapraszamy do udział w spotka­niu, które odbędzie się
6 lutego br. godz. 10:00 sala 115 A-​2
W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związane z:
• wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych,
• rekru­tacją na II stopień studiów,
• kon­trolą pracy w sys­temie anty­pla­gia­towym,
• ogólnopol­skim rejestrem prac dyplo­mowych.

Spotkanie poprowadzą:
Prodziekan ds. jakości ksz­tałce­nia Anna Pławiak-​Mowna
Kierownik Dziekanatu, mgr Izabela Jasińska

Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Spotkanie ze starostami grup dziekańs­kich

Na Wydziale Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki zaplanowano spotkanie władz Wydzi­ału ze starostami grup dziekańs­kich (przed­staw­icielami grup).
Stu­dia stacjonarne:
15 listopada br. godz. 11:00 sala 6a A-​2
Stu­dia nies­tacjonarne:
19 listopada br. godz. 12:15 sala 6a A-​2
Pod­czas spotka­nia omówiony zostanie zakres dzi­ałal­ności władz Wydzi­ału, grupy spraw, związane z pod­nosze­niem jakości ksz­tałce­nia oraz wskazanie zostaną aspekty wspól­nych kon­sul­tacji i akty­wnego udzi­ału w życiu Wydzi­ału.
Serdecznie zapraszamy do udzi­ału w spotkaniu!

Godziny otwar­cia Dziekanatu

Dziekanat jest czynny od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 9.0013.00.

W soboty zjaz­dowe dziekanat jest czynny w godz­i­nach 9.0013.00

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+

Spotkanie z koor­dy­na­torem Uczel­ni­anym Pro­gramu Eras­mus+ doty­czące wyjazdów na stu­dia i prak­tyki za granicą w semes­trze let­nim 2015/​16. Koor­dy­na­tor będzie dostępny dla stu­den­tów w czwartek 8 października 2015r., w godz. 11.0013.30, sala nr 7 budynek WIEA.