Ogłoszenia

Kore­spon­dencja z wyko­rzys­taniem stu­denck­iej poczty elek­tron­icznej

Stu­denci Wydzi­ału są zobow­iąza­niu do prowadzenia kore­spon­dencji z pra­cown­ikami Wydzi­ału przy wyko­rzys­ta­niu adresu przy­dzielonego w dome­nie stud​.uz​.zgora​.pl

Szczegółowe infor­ma­cje o pocz­cie elek­tron­icznej dla stu­den­tów UZ
http://​www​.ck​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​p​o​c​z​t​a​-​e​l​e​k​t​r​o​n​i​c​z​n​a​-​d​l​a​-​s​t​u​d​e​n​t​o​w​-​u​z

Dzień Otwarty WIEA 2018

Serdecznie zapraszamy wszys­t­kich zain­tere­sowanych na Dzień Otwarty Wydzi­ału Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki Uni­w­er­sytetu Zielonogórskiego, który odbędzie się w naszej siedz­i­bie przy ul. Prof. Z. Szafrana 2 w Zielonej Górze (budynek A-​2 i A-​9) w dniu 07 marca 2018 r. w godz­i­nach 9.00-14.00.

Pod­czas wiz­yty na Wydziale można będzie uczest­niczyć w ciekawych pokazach i warsz­tat­ach lab­o­ra­to­ryjnych oraz spec­jal­nie przy­go­towanych krót­kich wykładach pop­u­larnonaukowych związanych z kierunk­ami studiów real­i­zowanymi na naszym Wydziale. W raz z nami prezen­tować się będą firmy part­ner­skie naszych kierunków. Firmy wspier­ają mery­to­rycznie prowad­zona na Wydziale zaję­cia, akademie i koła naukowe. Nasi part­nerzy biz­ne­sowi zaprezen­tują obszary swo­jej dzi­ałal­ności na spec­jal­nych stoiskach oraz laboratoriach.

Pro­gram wydarzenia i oraz możli­wość rejes­tracji zna­j­duje się na stronie WWW.

Serdecznie zapraszamy!

Wybory uzu­peł­ni­a­jące UZ

Stu­dencka Komisja Wybor­cza UZ ogłasza wybory uzu­peł­ni­a­jące między innymi do: Par­la­mentu Stu­denck­iego, Rady Wydzi­ału, Rad Insty­tutów oraz Sen­atu UZ. Szczegółowe infor­ma­cje można znaleźć w medi­ach społecznoś­ciowych Par­la­mentu UZ.Zachęcamy do zgłasza­nia kandy­datur stu­den­tów naszego Wydzi­ału i czyn­nego udzi­ału w wyborach!

X edy­cja Ewalu­acji — ocena prowadzą­cych zaję­cia — sty­czeń — marzec 2018

Szanowni Państwo, zapraszamy do udzi­ału w X edy­cji ewalu­acji pro­cesu ksz­tałce­nia. Od 19 sty­cz­nia do 16 marca 2018 roku stu­den­tom i dok­toran­tom udostęp­niona będzie anki­eta prowadzą­cych zaję­cia (http://​anki​ety​.uz​.zgora​.pl/​p​r​a​c​o​w​n​i​k). Losowy token niezbędny do logowa­nia można pobrać w dziekana­cie. Szczegółowe infor­ma­cje o konkur­sie Akcja Ewalu­acja — OCEŃ BEL­FRA w załącznikach oraz na tabl­icy ogłoszeń poświę­conej anki­etom stu­denckim i przy Dziekana­cie Wydziału.

Zachę­camy do udzi­ału w ankiecie!
Pliki do pobra­nia:
Pobieranie pliku (Informacja dla studentów.docx)Infor­ma­cja dla studentów.docx[ ]19 kB

X Ogólnopol­ski Konkurs na najlep­sze prace inżynier­skie, mag­is­ter­skie i dok­toranckie w dziedz­i­nach Automatyka Robo­t­yka Pomi­ary

Prze­mysłowy Insty­tut Automatyki i Pomi­arów PIAP ogłosił konkurs na najlep­szą pracę inżynier­ską, mag­is­terką, dok­torancką w dziedz­i­nach automatyki, robo­t­yki i pomi­arów. W X edy­cji ogólnopol­skiego konkursu zgłoszenia należy przesyłać do 23 lutego 2018 roku. Szczegółowe infor­ma­cje w załączeniu.Zachęcamy do udzi­ału w konkursie!

Spotkanie ze starostami i członkami grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH

Zapraszamy do udzi­ału w spotka­niu 13 sty­cz­nia br. godz. 9:30 sala 6a A-​2

W cza­sie spotka­nia będą poruszane kwestie związan m.in. z:
- wymogami związanymi ze składaniem prac dyplo­mowych i przys­tąpi­e­niem do egza­minu dyplo­mowego,
- rekru­tacją na II stopień studiów,
- Reg­u­laminem Studiów i zal­icze­niem semes­tru studiów.

Spotkanie jest otwarte dla członków grup dziekańs­kich studiów NIES­TACJONARNYCH, skierowane w szczegól­ności do stu­den­tów ostat­niego semes­tru studiów.
Zapraszamy!

Wybór przed­miotów obier­al­nych

Od 27-​go tycz­nia br. w Dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru przed­miotów obier­al­nych.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru przed­miotów na ww. lis­tach.

Szczegółowe infor­ma­cje w Dziekana­cie Wydziału.

Kalen­darz rekru­tacji na stu­dia II stop­nia

Infor­mu­jemy, że 22-​go sty­cz­nia rozpoczyna się inter­ne­towa rejes­tracja na stu­dia II stop­nia (stu­dia stacjonarne i nies­tacjonarne). Wydział Infor­matyki, Elek­trotech­niki i Automatyki ofer­uje możli­wość ksz­tałce­nia w try­bie stacjonarnym i nies­tacjonarnym na kierunk­ach: automatyka i robo­t­yka, elek­trotech­nika, infor­matyka.

Szczegółowe infor­ma­cje doty­czące kalen­darza rekru­tacji można znaleźć na stronie
http://​rekru​tacja​.uz​.zgora​.pl/​k​a​l​e​n​d​a​r​z​-​s​z​c​z​e​g​o​l​o​w​y​-​r​e​k​r​u​t​a​c​j​i​/

Szczegółowe infor­ma­cje na temat ksz­tałce­nia na II stop­niu studiów real­i­zowanych na Wydziale przed­staw­iono na stronie https://​wiea​.uz​.zgora​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​e​d​u​k​a​c​j​a​/​m​o​d​u​l​e​-​p​o​s​i​t​i​o​n​s

Zapraszamy do sko­rzys­ta­nia z oferty!

Podział stu­den­tów na spec­jal­ności – semestr zimowy 2017/​18

Od 16-​go grud­nia br. w dziekana­cie Wydzi­ału będą dostępne listy wyboru specjalności.

Zapraszamy stu­den­tów pier­wszego roku studiów II stop­nia nies­tacjonarnych do deklarowa­nia wyboru spec­jal­ności na ww. lis­tach (w dziekanacie).

Deklaracje wyboru spec­jal­ności należy składać do dnia 13-​go sty­cz­nia 2018 roku (włącznie).

Po doko­na­niu pro­cesu podzi­ału na spec­jal­ności zostanie przeprowad­zona akcja związana z wyborem przed­miotów obier­al­nych wg pro­gramów studiów dla mod­ułów specjalności.